2003-1

ԲԱԳԻՆ, ԽԲ. ՏԱՐԻ,
2003 ԹԻՒ 1

Բացառիկ թիւ նուիրուած՝ «Բագին»ի 40ամեակին

Ներբեռել PDF տարբերակը

ԽորագիրԷջ
Յարակայ ներկայութիւններ... | 1
Մարդը՝ սիրոյ բոյրը վրան | ՓՈՍԹԱՃԵԱՆ, ԹՈՐԳՈՄ 3
Բաւիղ/ Լուսնի մութ կողմը | ՊԷՐՊԷՐԵԱՆ, ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ 11
«Ալեկոծ Տարիներ» | ԲԱԳԻՆ13
Օրագիր (Շար. 1) | ՇՈՒՇԱՆԵԱՆ, ՎԱԶԳԷՆ 15
Վարուժանին հովանին/ Տիւ եւ գիշեր | ՀԷՔԻՄԵԱՆ, ԿԱՐՊԻՍ 35
Ամառնային Անձրեւ... | ՉԷՔԻՃԵԱՆ, ՍՈՒՐԷՆ37
Կարօտի երկար գիշերը... | ՔԻՒՐՔՃԵԱՆ, ՍԱԼԲԻ49
Պատահականութեան ճանապարհներուն... | ՍՆԱՊԵԱՆ, ՊՕՂՈՍ51
Տարածքի ցուցանակներ/Գաղտնի գանձեր/Ալելուիա/Ջրհոր/Ծովածոց.../Ձեռնոց.../Hard Rock Music/Թռուցիկ/Յաճախանք/Մորթակաթիլ/Էմք | ԻՆՃԷՃԻԿԵԱՆ, ՆԱՆՈՐ77
Պատմութեան համար... | 85
Հարցազրոյց՝ Պ. Սնապեանի հետ - «Վանայ Ձայն» | ՔԻԼԷՃԵԱՆ, ՍԵԴԱ86
...Այն ատեն զգացի, որ ճակատագիրս ճշդուած է - Կ'ըսէ Պօղոս Սնապեան | ՓԱՆՈՍԵԱՆ, Պ[ԷԹԻ]93
Մեծարանք՝ «Բագին» Ամսագրի 40-Ամեակին եւ գրագէտ Պօղոս Սնապեանի 40 տարիներու գրական վաստակին | «ԱԶԴԱԿ»101
Ոգեղինացած երկու էութիւններ՝ «Բագին»ը եւ Պօղոս Սնապեան | ՅՈՎՀԱՆՆԷՍԵԱՆ, ԿԱՐՕ103
Պօղոս Սնապեան - Մարդը, ուսուցիչը, հրապարակագիրը, գրաքննադատը, գրագէտը | ՃԻՆՊԱՇԵԱՆ, ՏԻԳՐԱՆ115
Յարգելի ներկաներ | ՄԿՐՏԻՉԵԱՆ, ՄԿՐՏԻՉ122
Շքանշաններ եւ պատուոյ գրեր՝ նուիրուած Պ. Սնապեանի | 126
Հոգեւոր եղբայրներ, Մեծայարգ յոբելեար «Բագին» Եւ «Բագին»ը մարմնաւորող Պօղոս Սնապեան, Յարգելի հիւրեր | ԽԱՉԵՐԵԱՆ, ԳԵՂԱՄ ԱՐՔ.130
Շքանշաններ եւ պատուոյ գրեր՝ նուիրուած Պ. Սնապեանի | 133
Խումբ մը գրողներէ վկայութիւններ՝ «Բագին»ի քառասնամեակի առիթով | 138