ԲԱԳԻՆ, Դ. ՏԱՐԻ, 1965 ԹԻՒ 4-5
ԲԱԳԻՆ, Դ. ՏԱՐԻ, 1965 ԹԻՒ 4-5

ԲԱԳԻՆ, Դ. ՏԱՐԻ,
1965 ԹԻՒ 4-5

Բացառիկ թիւ նուիրուած՝
Մեծ եղեռնի 50ամեակին

Ներբեռել PDF տարբերակը

Բովանդակութիւն
ԽորագիրԷջ
Յիսնամեակ | 1
Ազատամարտի Սերունդը | ՍԱՍՈՒՆԻ, Կ[ԱՐՕ] 2
Զօհրապ եւ Երուխան | ՕՇԱԿԱՆ, ՎԱՀԷ15
Սիրոյ Յուշարձաններ | ԶՕՀՐԱՊ, Գ[ՐԻԳՈՐ]18
Դանիէլ Վարուժան | ԻՇԽԱՆ, Մ[ՈՒՇԵՂ] 19
Հայհոյանք | ՎԱՐՈՒԺԱՆ, Դ[ԱՆԻԷԼ]23
Ռ. Զարդարեան | ՊՕՅԱՃԵԱՆ, Ե[ԴՈՒԱՐԴ] 24
Բագինին փառաբանութիւնը | ԶԱՐԴԱՐԵԱՆ, Ռ.29
Սիամանթօ | ԱՐՄԻՆԷ31
Կախաղաններու կատարէն (հատուած) | ՍԻԱՄԱՆԹՕ35
Հրանդ | ՓԱՓԱԶԵԱՆ, Բ[ԱԲԳԷՆ] 37
Պանդուխտի կեանքէն | ՀՐԱՆԴ42
Արտաշէս Յարութիւնեան | ԹԱԳՒՈՐԵԱՆ, Գ.43
Հերոսները | Ա[ՐՏԱՇԷՍ] ՅԱՐՈՒԹԻՒՆԵԱՆ48
Տիգրան Չէօկիւրեան | ՍՆԱՊԵԱՆ, Պ[ՕՂՈՍ] 49
Վանքը (Հատուած) | ՉԷՕԿԻՒՐԵԱՆ, ՏԻԳՐԱՆ52
Ռուբէն Սեւակ | ԳԵՂԱՐԴ, Յ[ԱՐՈՒԹԻՒՆ]53
Անտիպ մը Ռ. Սեւակէն (նամակ) | 56
Գեղամ Բարսեղեան | ՈՍԿՈՒՆԻ, Տ[ԻԳՐԱՆ] 60
Բաժակաճառ | ԲԱՐՍԵՂԵԱՆ, ԳԵՂԱՄ62
Թլկատինցի | ԹԷՕԼԷՕԼԵԱՆ, Մ[ԻՆԱՍ]64
Յաւիտենական ճամբորդը | ՀԱՄԱՍՏԵՂ65
Յիշեցէք զիս | ԻՇԽԱՆ, Մ[ՈՒՇԵՂ] 76
Մուշեղն ալ հնազանդեցաւ իր գեղի ձայնին | ՀԱՅԿԱԶ, Ա[ՐԱՄ] 77
Ծննդավայր կորուսեալ | ՊՕՅԱՃԵԱՆ, ԵԴ[ՈՒԱՐԴ] 85
Մայր Հայաստանի մանուկները | ՊԷՇԻԿԹԱՇԼԵԱՆ, ՆՇԱՆ 89
Բացատրութիւն/Ընդվզում/24/Հոգեհանգիստ | ՍԱՀԱԿԵԱՆ, Ս.92
Գիշեր մ'Ապրիլի | ԳԱՐՄԷՆ, ԼԵՒՈՆ 94
Մեռելները | ՏԱՍՆԱՊԵՏԵԱՆ, ԵԴ[ՈՒԱՐԴ] 95
Սխալ ամիսը... | ՆՈՒՐԵԱՆ, ԱՇՈՏ97
Հարիւր վայրկեան | ՆԱՒԱՍԱՐԴԵԱՆ, Բ. Վ.99
Պատճառը եւ արդիւնքը | ԹԱՇԵԱՆ, Բ[ԵՆԻԱՄԻՆ]103
Ապրիլ Ապրիլ 24 | ՊՕՅԱՃԵԱՆ, Ե[ԴՈՒԱՐԴ] 105
Կտակն Էր Նահատակներուն (Ա. Շիրակեան-Պէյրութ-1965) | ՍՆԱՊԵԱՆ, Պ[ՕՂՈՍ]107
... Ու հիմա վերջակէտ | 110
Մեծ վրէժխնդրութեան տղաքը | 111