ԲԱԳԻՆ, Դ. ՏԱՐԻ, 1965 ԹԻՒ 6
ԲԱԳԻՆ, Դ. ՏԱՐԻ, 1965 ԹԻՒ 6
Բովանդակութիւն
ԽորագիրԷջ
Մահապատիժ կը պահանջեմ | ՍՆԱՊԵԱՆ, Պ[ՕՂՈՍ] 1
Բնաջնջուած ժողովուրդին երգը | ԵՐԿԱԹ, ԱՐՍԷՆ 5
Դրուագ մը անցեալէն | ՃԱՊՐԻ, ՆԱԶԷՄ 9
Նուրենբերգ լինէր | ՅՈՎՍԷՓԵԱՆ, ՀԱՅԿ11
Սարերու Ասլանը (Գէորգ Չաւուշի կենսագրավէպը)- 4 | ՍԱՍՈՒՆԻ, Կ[ԱՐՕ] 13
Կռմփամարտ | ԳԱՅԼ ՎԱՀԱՆ33
Սօսիպէլլա | ԳԵՂԱՄ-ԳԵՂԱԿ34
Տեսիլք անցեալի | Հ.Գ.36
Մի ոմն | ԳԻՐԷՋԵԱՆ, ԶՕՀՐԱՊ37
Անյուսութիւն | ԱՐՄԱՆՏ40
Բանաստեղծութեան տագնապը | ԹԱՇԵԱՆ, Բ[ԵՆԻԱՄԻՆ]41
Րաֆֆի | ՊՕՅԱՃԵԱՆ, ԵԴ[ՈՒԱՐԴ] 44
Սպիտակ գիրքը - Հրաչեայ Քոչար-1963 | 52
«Ամէնուն Տարեգիրքը» (Կարօ Գէորգեան-Ժբ. Տարի) | Վ. Ց-56
Ծնած Է 1915-ին... | 57
Դի՜րքը... | 58
Կեցո՜ւածք... | 59
Ասկէ՝ հայեր էն անցեր | 60
Եւ ասկէ՝ թուրքեր | 61
... Եւ ասկէ՝ դարձեա'լ թուրքեր | 62
Նիւրէնպէրկի վճիռը եւ մեր վճիռը | 64
Ահաբեկիչներ (հատուած) | ՍԻԱՄԱՆԹՕ65
Սողոմոն Թէհլիրեան | 66
Թալէաթ Փաշայի ահաբեկումը | ԹԷՀԼԻՐԵԱՆ, ՍՈՂՈՄՈՆ67
Արամ Երկանեան | 68
Պէհաէտտին Շաքիրի ահաբեկումը | ԵՐԿԱՆԵԱՆ, ԱՐԱՄ69
Արշաւիր Շիրակեան | 70
Սաիտ Հալիմ Փաշայի ահաբեկումը | ՇԻՐԱԿԵԱՆ, ԱՐՇԱՒԻՐ71
Միսաք Թորլաքեան | 72
Ճիվանշիրի ահաբեկումը | ԹՈՐԼԱՔԵԱՆ, ՄԻՍԱՔ73
Ստեփան Ծաղիկեան եւ Պետրոս Տէր Պօղոսեան | 74
Ճեմալ Փաշայի ահաբեկումը | ՀԱՅԿԱԶԵԱՆ, ԴԱՐԵՀ75
Ապրիլեան յիսնամեակի ոգեկոչում | 76
«Բագին»ի խմբագրութեան | ԱՅԳՈՒՆԻ, ՎԱԶԳԷՆ78
Հրաչեայ Քոչար | 80