ԲԱԳԻՆ, Դ. ՏԱՐԻ, 1965 ԹԻՒ 7
ԲԱԳԻՆ, Դ. ՏԱՐԻ, 1965 ԹԻՒ 7
Բովանդակութիւն
ԽորագիրԷջ
Գիրեր անծանօթ | ՊՕՅԱՃԵԱՆ, ԵԴ[ՈՒԱՐԴ] 1
Հարսի կոնդը (Պատմական պոէմ) -1 | ՅՈՎՍԷՓԵԱՆ, ՀԱՅԿ 3
Սարերու Ասլանը (Գէորգ Չաւուշի կենսագրավէպը) | ՍԱՍՈՒՆԻ, Կ[ԱՐՕ] 10
Մշեցի Մոսոն | ՇԱՀՆԱԶԱՐԵԱՆ, ՍՄԲԱՏ 38
Ծաղկալի Զատիկ մը ոճրագործի մը համար | ԿՈԹԻԷ, ԺԵՐՈՄ43
Սեւամորթը... | ԺԻՐԱՅՐ, Ղ. 45
Կեղծ վարդերը | ԴԱՒԻԹԵԱՆ, ԱՐԹՕ48
Քաղաքական գրականութիւն | ՊՕՅԱՃԵԱՆ, ԵԴ[ՈՒԱՐԴ] 51
Շէյքսփիրի տիպարներուն անմահութեան գաղտնիքը - 1 | ՓԱՓԱԶԵԱՆ, Բ[ԱԲԳԷՆ] 55
Հայ ազգի կազմաւորման եւ նորա այժմեան կացութեան ուսումնասիրութիւնը Խորհրդային Հայաստանում - 3 եւ վերջ | ՄԿՐՏՉԵԱՆ, Լ[ԵՒՈՆ]60
Ես-ի մարդը (հեղինակ՝ Լ. Շանթ) | Փ[ԱՓԱԶԵԱՆ], Բ[ԱԲԳԷՆ] 68
«Ասոնք անոնցմէ են»... / ....«Այս խարխլած պատերն ու մաշուած առաստաղը» / «Երբ՝Ք: Ո'չ մի անգամ»... / «Թշուառական».../«Պապուկ, Ատ Ո՞ւր... Պապուկ» Ս. Կապուտիկեան. Քարաւանները դեռ քայլում Են | 70