ԲԱԳԻՆ, Դ. ՏԱՐԻ, 1965 ԹԻՒ 8
ԲԱԳԻՆ, Դ. ՏԱՐԻ, 1965 ԹԻՒ 8
Բովանդակութիւն
ԽորագիրԷջ
Նոյի ագռաւներին | ՇԻՐԱԶ, Յ[ՈՎՀԱՆՆԷՍ] 1
Սիրոյ հրթիռը | ՁՈՐԵՑԻ, Յ. 3
Հարսի կոնդը (Պատմական պոէմ) - 2 | ՅՈՎՍԷՓԵԱՆ, ՀԱՅԿ 14
Սարերու Ասլանը (Գէորգ Չաւուշի կենսագրավէպը) | ՍԱՍՈՒՆԻ, Կ[ԱՐՕ] 22
Վիշտը/«Ինչը»/Մարդը/Օ՜, Մարդուկներ դուք խեղճ... | ԳԱՌՕՆԷ, ԱՐԱՄ 35
Յետոյ Կըսեմ... | ՇԱՀՊԱՆ36
Սուտը | ԵՐԿԱԹ, ԱՐՍԷՆ 40
Տասներորդ անունը | ԺԻՐԱՅՐ, Ղ. 41
Մեծ առեղծուածը եւ Նարեկացին | ՆԱՒԱՍԱՐԴԵԱՆ, ԲԵԳԼԱՐ Վ.43
Մտածումի եւ հառաչանքի շիթեր | ԳԷՈՐԳԵԱՆ, ՎԱՐԴԱՆ 46
Շէյքսփիրի տիպարներուն անմահութեան գաղտնիքը -2 | ՓԱՓԱԶԵԱՆ, Բ[ԱԲԳԷՆ] 49
Զօրայր Միրզայեանի գրական հանգանակը | ԹԱՄՐԱԶԵԱՆ, ՀԱՐՓԻԿ.54
Գրիգոր Զօհրապ | ՊՕՅԱՃԵԱՆ, ԵԴ[ՈՒԱՐԴ] 63
«Եւ Եղեւ Մարդ» [Զ. Մ. Որբունի-Փարիզ-1964] | Ս[ՆԱՊԵԱՆ], Պ[ՕՂՈՍ] 69
Հայու բեկորներ [Վահրամ Մավեան-Լիզպոն-1964 ] | Փ[ԱՓԱԶԵԱՆ], Բ[ԱԲԳԷՆ]71
«Ազդակ»ի 38 տարիները | 72
Մտքի նպաստընկալներ... | 74
...«Վաղուց էր անջատուել» | 75
Ի խնդիր գազաններու վերադարձին | 77
Մահ՝ Մկրտիչ Պարսամեանի | 78
Մահ՝ Միքայէլ Կիւրճեանի | 78
Մշակութային լուրեր | 79