ԲԱԳԻՆ, Դ. ՏԱՐԻ, 1965 ԹԻՒ 11
ԲԱԳԻՆ, Դ. ՏԱՐԻ, 1965 ԹԻՒ 11
Բովանդակութիւն
ԽորագիրԷջ
«Կոչեմ Ապրողաց» | 1
Կոչեմ Ապրողաց | ՍԵՒԱԿ, ՊԱՐՈՅՐ 2
Սարերու Ասլանը (Գէորգ Չաւուշի կենսագրավէպը) | ՍԱՍՈՒՆԻ, Կ[ԱՐՕ] 16
Մոռցուած հնչեակ/Արձանագիր խորհուրդ | ԵՐԿԱԹ, ԱՐՍԷՆ 32
Իմաստասիրական հարցեր -Երկուութեան առեղծուածը | ՈՐԲՈՒՆԻ, Զ[ԱՐԵՀ]33
Վե'ր կաց, անակրէո'Ն... | ԳԱՌՕՆԷ, ԱՐԱՄ 37
Կեանքը գեղեցիկ է | ԱԹԹԱՐԵԱՆ, ԺԻՐԱՅՐ 39
Վասպուրականէն Պէյրութ | ՍՈՒՐՈՒԶԵԱՆ, Զ[ԱՐԵՀ]45
Թուրանցին եւ Թուրանական արշաւանքները | ՏԱՍՆԱՊԵՏԵԱՆ, ԵԴ[ՈՒԱՐԴ] 53
Մտածումի եւ հառաչանքի շիթեր | ԳԷՈՐԳԵԱՆ, ՎԱՐԴԱՆ 58
Սեւանայ Լիճը | ՄԿՐՏՉԵԱՆ, Լ[ԵՒՈՆ]61
Լենինը, Բոլշեւիկ կուսակցութիւնն ու «Հայութեան Փրկութիւնը» | ԷԼՄԱՐ, Յ.66
Կիւի նոր ցուցահանդէսը | ԳԵՂԱՐԴ, Յ[ԱՐՈՒԹԻՒՆ]74
Աշոտ Յովհաննիսեան եւ Ապրիլեան Եղեռնը | ՏԻՐԱՆԵԱՆ, ՀՐ.77
Մշակութային լուրեր | 79