ԲԱԳԻՆ, Դ. ՏԱՐԻ, 1965 ԹԻՒ 9
ԲԱԳԻՆ, Դ. ՏԱՐԻ, 1965 ԹԻՒ 9
Բովանդակութիւն
ԽորագիրԷջ
Յուշերգ/Օրօր/Աչքերդ | ԳԵՂԱՐԴ, Յ[ԱՐՈՒԹԻՒՆ] 1
Աւելի թանկ | ՄԻՐԶԱՅԵԱՆ, Զ. 3
Մոռացուածը | ՄԻՐԶԱՅԵԱՆ, Զ. 5
Իսկ մենք/Լոյսերի մէջ /Նաւակը | ՄԻՐԶԱՅԵԱՆ, Զ. 9
Սարերու Ասլանը (Գէորգ Չաւուշի կենսագրավէպը) | ՍԱՍՈՒՆԻ, Կ[ԱՐՕ] 10
Հարսի կոնդը (Պատմական պոէմ) | ՅՈՎՍԷՓԵԱՆ, ՀԱՅԿ27
Յուսախաբը | ՇԱՀԱՆԴՈՒԽՏ38
Պաղատանք մահուան | ԳՐԱՆԵԱՆ, Հ.41
Մինչեւ ժամանակը գայ | ԴԱՒԻԹԵԱՆ, Ա[ՐԹՕ]42
Սեւանայ Լիճը | ՄԿՐՏՉԵԱՆ, Լ[ԵՒՈՆ]49
«Մխիթար Սպարապետ» (հեղինակ՝ Սերօ Խանզատեան) | ՄԻՔԱՅԷԼԵԱՆ, ՍԻՄՈՆ57
Շէյքսփիրի տիպարներուն անմահութեան գաղտնիքը -3 | ՓԱՓԱԶԵԱՆ, Բ[ԱԲԳԷՆ] 61
Շարլ Քորմ-La Montagne Inspiree - | ՈՍԿՈՒՆԻ, Տ.65
«La Montagne Inspiree | ՔՈՐՄ, ՇԱՐԼ67
«Արեւային ժամացոյց» | 69
...«Թափառում իմ էութեանս Մէջ» | 70
«Քաջերէն ամէնէն գեղեցիկը» | 71
«Երիտասարդների սեղանին մօտ»... | 72
Շենիկի Մանուկը... | ՌՈՒԲԷՆ73
Լուիզա Պոզապալեան | 74
Ժ. Սարգիսեան կը պարգեւատրուի | 76
Լ. Պոզապալեան կը պարգեւատրուի | 77
«Յառաջ»-40 ... եւ մեր քուէն | Ս[ՆԱՊԵԱՆ], Պ[ՕՂՈՍ] 78
Մշակութային լուրեր | 79