1968-5-6

ԲԱԳԻՆ, Է. ՏԱՐԻ,
1968 ԹԻՒ 5-6

Բացառիկ թիւ նուիրուած՝ Հայաստանի Հանրապետութեան 50ամեակին

Ներբեռել PDF տարբերակը

Բովանդակութիւն
ԽորագիրԷջ
Ազատութեան արշալոյսը | 1
Մայիս 28՝ Հայաստանի Անկախութեան յիսնամեակը | ՍԱՍՈՒՆԻ, Կ[ԱՐՕ] 3
Արամին կոչը | Ա.32
Աւարայրի ոգեկոչումը | ԱՀԱՐՈՆԵԱՆ, Ա[ՒԵՏԻՍ]33
Խրճիթներէն մինչեւ խորհրդարան | ԿԱՐՕ, ՕՀԱՆ54
Աւետիք Սահակեան (Հայր Աբրահամ) | 57
Հայացման գործողութիւններ | ԽՄԲԱՊԵՏ ՄՈՒՇԵՂ58
Յաղթանակներու օրը | ՕՇԱԿԱՆ, ՅԱԿՈԲ63
Ցեղին Յարութիւնը | ՊԱԼԱՔԵԱՆ, ԳՐԻԳՈՐԻՍ Ծ. ՎՐԴ.67
Մայիս 28 | ՎՐԱՑԵԱՆ, Ս[ԻՄՈՆ]68
Մայիս 28 | ԱՂԲԱԼԵԱՆ, Ն[ԻԿՈԼ]69
Յարութեան շունչն է ահա / Կենդանութիւն հայրենի | ԹԷՔԷԵԱՆ, Վ[ԱՀԱՆ]70
Եըլտըզ Քէօշկէն Երեւան | ԲԱՇԱԼԵԱՆ, ԼԵՒՈՆ74
Գոհաբանական մաղթանք վասն Հանրապետութեան Ազգիս Հայոց | ԳՈՒՇԱԿԵԱՆ, ԹՈՐԳՈՄ ԵՊԻՍԿՈՊՈՍ76
Անապատի վերջին օրեր | ՈՐԲԵՐԵԱՆ, ՌՈՒԲԷՆ78
Կարօտ դրօշի | ԻՇԽԱՆ, Մ[ՈՒՇԵՂ] 81
Յիսնամեակ հայկական հրաշքի | ՊԷՇԻԿԹԱՇԼԵԱՆ, ՆՇԱՆ 84
Դեսպանը | ՊԱՐԹԵՒԵԱՆ, ՆՈՐԱՅՐ86
Հայաստանի դահլիճի շէնքը / Ժողովրդային թափօր | 90
Ոսկեգոյն արշալոյսը (հատուած) | ՉԱՐԽՈՒՏԵԱՆ, ՆՈՒՊԱՐ91
Մե'նք... | ՅԱԿՈԲԵԱՆ, ԺԱԳ98
Սեւրի Դաշնակգրի կնիքը եւ գրիչը | 100
Արիւն եւ արեւ | ԳԵՂԱՐԴ, Յ[ԱՐՈՒԹԻՒՆ]101
Փշոտ ճամբան ... Նեղ ճամբան | ԱԹԹԱՐԵԱՆ, ԺԻՐԱՅՐ 102
Երբ դառնութիւնը կու գայ | ՍԱՐԱՖԵԱՆ, Ն[ԻԿՈՂՈՍ]106
Անկախութեան թուականին խորհուրդը | ՊՕՅԱՃԵԱՆ, ԵԴ[ՈՒԱՐԴ] 108
Անյայտ շիրիմին | ՄԿՐՏՉԵԱՆ, ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ109
Ամենայն սրտով | ՇԻՐԱԶ, ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ116
Անհնարին է | 117
Սիրելի հաւատացեալ ժողովուրդ | ՎԱԶԳԷՆ Ա. ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ118
Վազգէն Ա.-ի այցը ազգային հերոս Միսաք Թորլաքեանի | 118
Կարօտ ու գինի | ՆՈՒՐԵԱՆ, ԱՇՈՏ119
Մայիս ամիսը | ՀԱՅԿԱԶ, ԱՐԱՄ120
Հայաստանի առաւօտ | ԵՐԿԱԹ, ԱՐՍԷՆ 121
Գալիք սերունդին | ԳԱՐՕ, ԱՐՄԷՆ122
Գեղօն գերագոյն՝ Հայ Անկախութեան | ԻՒԼԻՒՊԷՅԵԱՆ, Կ.123
Ուրիշին ամուսինը (վէպ) - 1 | ԹՈՐՈՍԵԱՆ, ԳՐԻԳՈՐ 126
Ես իմ հայրենի Մայիսը Կ'ուզեմ | ԱՐԾՐՈՒՆԻ, ԱՐԱ131
Կոյրի մը տեսութիւնը | ՎԻՐԱՊԵԱՆ, ՆԵՐՍԷՍ132
Սարդարապատի յուշարձան-Զանգակատունը | 134
Աղքատներուն Աւանդութիւնը | ՍՆԱՊԵԱՆ, Պ[ՕՂՈՍ]135
Յովհ. Քաջազնունի / Զօր. Արարատեան / Հայ Կամաւորներու Զօրահանդէս | 140
Մայիսեան Հայաստանի ոգին | ՄԿՐՏՉԵԱՆ, Լ[ԵՒՈՆ]141