1984-7

ԲԱԳԻՆ, ԻԳ. ՏԱՐԻ,
1984 ԹԻՒ 7

Բացառիկ թիւ նուիրուած՝ Սիմոն Զաւարեանին

Ներբեռել PDF տարբերակը

ԽորագիրԷջ
Նարեկեան Տիպարը («Սիմոն Զաւարեան» Հատորին Առիթով) | 1
Խարազանող Մարգարէն (Ս. Զաւարեան) | ԶԱՒՐԻԵՒ, ԴՈՔՏ. 3
Սիմոն Զաւարեան | 9
Զաւարեանի Հոգիին | ՍԻԱՄԱՆԹՕ 10
Բօթ | ԶՕՀՐԱՊ, ԳՐ[ԻԳՈՐ]12
Ս. Զաւարեան Եւ Քրիստափոր՝ «Դրօշակ»Ի Խմբագրատան Պարտէզին Մէջ | 13
Էնոնք Ողջ Մնան... | ԳԼԱԿ, ՎԻԳԷՆ (ՍԱՍՈՒՆԻ, ԿԱՐՕ)14
Սիմոն Զաւարեան (Յիշողութիւններ) | ԱՐՂՈՒԹԵԱՆ, Յ.18
Ազնիւ Եւ Անկեղծ (Ս. Զաւարեանի Մասին) | ԹՈՒՄԱՆԵԱՆ, ՅՈՎՀ[ԱՆՆԷՍ]20
Ինքնատիպ Մարտիկը (Ս. Զաւարեանի Մասին) | Ա. Ջ.21
Դանիէլ Վարուժանի Խօսքը (Ս. Զաւարեանի Թաղումին) | ՎԱՐՈՒԺԱՆ, ԴԱՆԻԷԼ22
Կենտրոնին Մէջ (Ս. Զաւարեանի Մասին) | Մ. Վ.24
Եզակի Անհատը (Ս. Զաւարեանի Մասին) | Ս. Լ.24
Ս. Թադէոսեան, Մար (Մ. Տէր Մարտիրոսեան) Քրիստափոր Միքայէլեան, Սիմոն Զաւարեան | 25
Հոյակապ Տերվիշը (Արտասանուած՝ Ս. Զաւարեանի Մահուան Քառասունքին) | ՉՕՊԱՆԵԱՆ, ԱՐՇԱԿ26
Դերվիշը (Ս. Զաւարեանի Մասին) | ՇԱՀ-ԱՐՄԷՆ29
Ս. Զաւարեանի Մայրը | 30
Նամակ | ԹԷՐԼԷՄԷԶԵԱՆ, Փ[ԱՆՈՍ]30
Հեռագիր՝ Զաւարեանի Մօր/ Զաւարեանի Մօր Բաղձանքը | ԶԱՒԱՐԵԱՆ, ՍՈՖԻԱ31
Ջորեպան Գալուստ | ՊՕՅԱՃԵԱՆ, ԵԴՈՒԱՐԴ32
(Ս. Զաւարեանի Յիշատակին) | ԸՆԿԵՐ35
Սիմոն Զաւարեան | ԽԱԹԱՆԱՍԵԱՆ, ԲԺ[ԻՇԿ] ԵՐ[ՈՒԱՆԴ]36
(Ս. Զաւարեանի Մասին) | ԱՏՈՄ37
Տիպար Մարդը / Սիմոն Զաւարեան | ՕՏԵԱՆ, ԵՐՈՒԱՆԴ38
Ընկ. Զաւարեանի Յիշատակը - Եգիպտոսի Մէջ | 40
Հ. Օհանջանեան, Ք. Միքայէլեան, Ս. Զաւարեան, Ս. Թադէոսեան | 41
Մահուան Տեսիլ | ՉԱՐԵՆՑ, ԵՂԻՇԷ42
Սահակ Պարգեւեան (Շար . 23) | ՕՇԱԿԱՆ, ՅԱԿՈԲ43
Ասք Երկիւղի (2) | 55
Դաւիթ Յովհաննէսի «Նոր Կեանք»Ը Եւ Յաւերժական Արժէքները | ԳԱԲՐԻԷԼԵԱՆ, ԱՐԵՒԻԿ65
Բանաստեղծութիւններ | ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ, ԴԱՒԻԹ75
Մշակութային Լուրեր | 78