2008-3
Բովանդակութիւն
ԽորագիրԷջ
Գիրերու գիւտէն տասնվեց դար ետք՝ նոր սպառնալիք եւ նոր մարտահրաւէր | ԲԱԳԻՆ 1
«Աշխարհի հետ՝ մեր ինքնութեամբ» համահայկական լրատուամիջոցների ղեկավարների Դ. համաժողովի բանաձեւ | 3
Տեսլապաշտ, յանդուգն եւ իրաւութիւն կրող Ալեքսանդր Սոլժենիցին (11 Դեկտեմբեր 1918 - 3 Օգոստոս 2008) | ՊԱԼԵԱՆ, Յ[ԱԿՈԲ] 5
Կուլակի արշիպեղագոսը (հատուած) (հայացուց՝ Յ. Պ.) | ՍՈԼԺԵՆԻՑԻՆ, ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ 8
Սեւ աստղերը/Ուր է տանում գիշերը ինձ | ԳԵԱՆՋԵԱՆ, ԿԱՄՕ 10
Գերարթնութեան պահը/ Միակ արշալոյսը | ՆԱՅԻՐԻ, ՏԱՂ 13
Երազ/Բարեկամ/Իրականութիւնը | ԼԱՏՈՅԵԱՆ, ՅԱԿՈԲ16
Ապագայի յիշողութիւնը | ԿԻՐԱԿՈՍԵԱՆ, ՍԱՐԳԻՍ18
Երկու կիներ | ԵՐԱՄԵԱՆ, ՄԱՐՈՒՇ23
Ոգին | ՏԷՐ ՅՈՎՀԱՆՆԻՍԵԱՆ, ԿՈԼԻԱ28
Յամեցող գարունը | ԳԼՆՃԵԱՆ, ՅԱԿՈԲ ԱՐՔ. 35
Առաջին օրը | ԿԱՐԵՒՈՐԵԱՆ, ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ39
Հերման Հեսս | 45
Հերման Հեսսի «Գովք Ծերութեան» գիրքէն ընթերցումներ (Հայացուց՝ Յ. Պ.) | ՀԵՍՍ, ՀԵՐՄԱՆ46
Խնդրայարոյց բանաստեղծուհիին հետ (Վիոլէտ Գրիգորեան) | Պ[ԱԼԵԱՆ], Յ[ԱԿՈԲ]51
Իմմանուէլ Կանտ՝ Գերմանացի մեծ Իմաստասէրին (1724-1804) «Զուտ բանականութեան քննադատութիւն» Կոթողային աշխատասիրութիւնը Հայերէնով | ԳՐԻԳՈՐԵԱՆ, ԱՅՎԱԶ55
Հայաստանի Հանրապետութիւն - Պատերազմական գործօնի դերը Հայկական Հարցի մասնակի լուծման գործում Առաջին Աշխարհամարտի հետեւանքները | ԶԱՏԻԿԵԱՆ, ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ59
Հանքային քարերով գոյն ու լոյս բերող բազմաշնորհ արուեստագիտուհի Լենա Քելեքեան | ԲԱԳԻՆ73
Գիրքերու հետ | 80