Ա. Տարի, 1962 թիւ 12
Ա. Տարի, 1962 թիւ 12

ԲԱԳԻՆ, Ա. ՏԱՐԻ,
1962 ԹԻՒ 12

Բացառիկ թիւ նուիրուած՝ Ս. Մեսրոպի 1600ամեակին

Ներբեռնել PDF տարբերակը

Բովանդակութիւն
ԽորագիրԷջ
Ս. Մեսրոպի 1600-ամեակը 1
Մեսրոպ Մաշտոց | ՊՕՅԱՃԵԱՆ, ԵԴ[ՈՒԱՐԴ] 2
Մեսրոպ | ԳԱՐՄԷՆ, ԼԵՒՈՆ 7
Վերջին վճիռը | ՍՆԱՊԵԱՆ, Պ[ՕՂՈՍ] 8
Գերեզմանին առջեւ | ԻՇԽԱՆ, Մ[ՈՒՇԵՂ] 10
Ս. Մեսրոպին տեսիլը | ՊԷՇԻԿԹԱՇԼԵԱՆ, ՆՇԱՆ 12
Ոգեղէնի մարմնացումը | ՓԱՓԱԶԵԱՆ, Բ[ԱԲԳԷՆ]14
1600-ամեակը | ՀԱՄԱՍՏԵՂ17
Խօսք՝ առ Ս. Մեսրոպ | ԳԵՂԱՄ-ԳԵՂԱԿ21
Աղօթք եւ ուխտ առ Սրբ. Մեսրոպ | ԳԵՂԱՐԴ, Յ[ԱՐՈՒԹԻՒՆ] 22
Սիամանթոյի «Սուրբ Մեսրոպ»ը | ՍԱՀԱԿԵԱՆ, Ա[ՐԱՄ]24
Գիւտին փառքը | ՍԻԱՄԱՆԹՕ27
Հայ գիրերու գիւտը | ԱՂԲԱԼԵԱՆ, Ն[ԻԿՈԼ]30
Զարթում | ԵՐԿԱԹ, ԱՐՍԷՆ 37
Եւ այր մի՝ Մաշտոց անուն | ՍԵՒԱԿ, ՊԱՐՈՅՐ38
Ս. Մեսրոպ եւ իր սերունդը | ՄԽԻԹԱՐԵԱՆ, Գ[ՈՒՐԳԷՆ] 44
Մեսրոպ Մաշտոց քաղաքական գործիչը | ՍԱՍՈՒՆԻ, Կ[ԱՐՕ] 48
Մեսրոպ Մաշտոց եւ իր ժամանակը | ՓԱՄՊՈՒՔԵԱՆ, Ե[ՐՈՒԱՆԴ]56
Բանասիրական «մանրուք» | ԹԱՇԵԱՆ, Բ[ԵՆԻԱՄԻՆ]63
Մեր այբ ու բենը | ԷՄԻՆ, Գ[ԷՈՐԳ]66
Ազգային սնապարծութիւն | ԲԱԳԻՆ68
Հայոց լեզուի մասին | ԿԻՒՐՃԻԷՖ, ԺՈՐԺ74
Բագինի 1962-ի բովանդակութիւնը | ԲԱԳԻՆ75