Բ. Տարի, 1963 թիւ 5
Բ. Տարի, 1963 թիւ 5
Բովանդակութիւն
ԽորագիրԷջ
Ժամանակ եւ Խորհուրդք իւր | ԶԱՐԴԱՐԵԱՆ, ՀՐԱՉ 1
Լոյս եւ Ստուեր | ՍԵՒԱՆ, ԱՐՄԷՆ 4
Երուանդ Օտեան եւ Յարութիւն Մրմրեան (վերջ) | ՊԷՇԻԿԹԱՇԼԵԱՆ, ՆՇԱՆ 6
Ծեր Մայրիկիս | ԶԱՔԱՐԵԱՆ, Ա.17
Սիրտ իմ Խելագար | ԻՇԽԱՆ, Մ[ՈՒՇԵՂ] 18
Հայկական Կատակերգութիւն (վէպ) | ԿՌԱՆԵԱՆ, ԲԻՒԶԱՆԴ19
Փողոց | ՕՇԱԿԱՆ, Վ[ԱՀԷ]28
Մարգարտացած Ապրումներ | ՎԱՐԱԳԵԱՆ, Զ. 31
Ընդհանուր Հայեացք Հայոց Գրականութեան Վրայ (վերջ) | ԱՂԲԱԼԵԱՆ, Ն[ԻԿՈԼ]41
Արձակագիր Քննադատ Արտաշէս Յարութիւնեան իր Նամակներուն մէջ | ՊԱՐՍԱՄԵԱՆ, Մ. 46
Ինչ կը պահանջուի Գրագէտէն Սովետական Աշխարհին մէջ (վերջ) | ՓԱՓԱԶԵԱՆ, Բ[ԱԲԳԷՆ]54
Եօթը Խորհուրդ Գալիքի Երգասաններին | ՉԱՐԵՆՑ, ԵՂԻՇԷ63
Ակսել Բակունց (6) | ՄԿՐՏՉԵԱՆ, Լ[ԵՒՈՆ]65
«Վոլբոնէ»Ի ներկայացումը | Փ[ԱՓԱԶԵԱՆ], Բ[ԱԲԳԷՆ]72
Ժորժ Կիւի (Կէօվէրչինեան) Նկարներու Ցուցահանդէսը | Գ[ԵՂԱՐԴ], Յ[ԱՐՈՒԹԻՒՆ]76
«Մասիսածին» (Քերթուածներ) Հեղինակ՝ Ժագ Ս. Յակոբեան | Պ[ՕՅԱՃԵԱՆ], Ե[ԴՈՒԱՐԴ]77
«Հաշիւ Է Տուել» Ամսագրի Խմբագրութիւնը | Մ. Զ.79