Բ. Տարի, 1963 թիւ 12
Բ. Տարի, 1963 թիւ 12
Բովանդակութիւն
ԽորագիրԷջ
Սպիտակ Թուղթ | ՍՆԱՊԵԱՆ, ՊՕՂՈՍ 1
Մարդ եւ Մթութիւն | ՊՕՅԱՃԵԱՆ, ԵԴ[ՈՒԱՐԴ] 4
Փարիզահայ մը Պէյրութի Մէջ («Ամէնուն Աղբարիկը») | ՊԷՇԻԿԹԱՇԼԵԱՆ, Ն[ՇԱՆ] 13
Կանանչ Տղան | ԳԱՐՄԷՆ, ԼԵՒՈՆ 19
Հայկական Կատակերգութիւն (վէպ) | ԿՌԱՆԵԱՆ, Բ[ԻՒԶԱՆԴ]20
Մեկնող Աղջկան | ԳԵՂԱՐԴ, Յ[ԱՐՈՒԹԻՒՆ]29
Ուշագրաւ Պարագայ մը | 30
Ես Մասիսը չտեսայ | ԻՇԽԱՆ, Մ[ՈՒՇԵՂ] 31
Ջրանկարը | ՄԻՔԱՅԷԼԵԱՆ, ԳՈՒՏՑԻ Պ. 32
Հայրն իր Զաւկին | ԵՐԿԱԹ, ԱՐՍԷՆ 37
Նոր Անուններ | 38
«Րօմիօն» | ԳԻՐԷՋԵԱՆ, ԶՕՀՐԱՊ39
Մինչեւ Ե՞րբ... | ԴԱՒԻԹԵԱՆ, ԱՐԹՕ43
Գուրգէն Մահարի՝ Վաթսունի Հանգրուանին - | ՇԱՀԻՆԵԱՆ, Գ[ՐԻԳՈՐ] 45
Ժան Քօքթօ (1887-1963) | ՕՇԱԿԱՆ, ՎԱՀԷ56
Գառզու (Գառնիկ Զուլումեան) | ՊՈՆԷ, ՄԻՇԷԼ59
«Կեանքի Ուղիներով» Գ. Հատոր (Ս. Վրացեան) | Պ[ՕՅԱՃԵԱՆ], Ե[ԴՈՒԱՐԴ]62
Ոսկի Աշուն (Մ. Իշխան) | Ս[ՆԱՊԵԱՆ], Պ[ՕՂՈՍ] 63
Չարենց՝ Չարենցին Մասին | 65
Բագինի 1963-Ի Բովանդակութիւնը | 74