Բ. Տարի, 1963 թիւ 9
Բ. Տարի, 1963 թիւ 9
Բովանդակութիւն
ԽորագիրԷջ
Վայր անծանօթ, բա՜ն անծանօթ | ՊՕՅԱՃԵԱՆ, ԵԴ[ՈՒԱՐԴ] 1
Ժպտացող Մարդը | ԱԹԹԱՐԵԱՆ, ԺԻՐԱՅՐ 7
Ես Հայ եմ | ՁՈՐԵՑԻ, Յ.13
Խօսք՝ Հայաստանին | ԳԱՐՄԷՆ, ԼԵՒՈՆ 22
«Ի՞նչ կրնամ ուզել...» | ԳԻՐԷՋԵԱՆ, ԶՕՀՐԱՊ23
Հայկական Կատակերգութիւն (վէպ) | ԿՌԱՆԵԱՆ, Բ[ԻՒԶԱՆԴ]27
Համայնավարութեան Տագնապը | ՍԱՍՈՒՆԻ, Կ[ԱՐՕ] 45
Մեր Բանահիւսութեան Կորուսեալ Գանձերը | ՍԵՒԱՆ, ԱՐՄԷՆ 57
«Հին Աստուածներ»ը | ՓԱՓԱԶԵԱՆ, Բ[ԱԲԳԷՆ] 61
Օմար Խայեամը Բանասիրական նոր լոյսի տակ | ՄԻՐԶԱՅԵԱՆ, Զ. 69
Լենինկրատի Գրական Համագումարը | 80