Բ. Տարի, 1963 թիւ 8
Բովանդակութիւն
ԽորագիրԷջ
Արուեստը | ՊՕՅԱՃԵԱՆ, ԵԴ[ՈՒԱՐԴ] 1
Ժպտացող Մարդը | ԱԹԹԱՐԵԱՆ, ԺԻՐԱՅՐ 6
Նոր հորիզոն կեանքի | ԵՐԿԱԹ, ԱՐՍԷՆ 12
Քարոլ... | ԺԻՐԱՅՐ, Ղ. 14
Սոկրատէսի Մահը | ԱՐՄԱՆՏ 17
Հայկական Կատակերգութիւն (վէպ) | ԿՌԱՆԵԱՆ, Բ[ԻՒԶԱՆԴ] 23
Վերջին Ասեղնագործը | ՄԻՔԱՅԷԼԵԱՆ, ԳՈՒՏՑԻ Պ. 37
Այդ մեր Երկիրն է | ՍՏԵՓԱՆԵԱՆ, Յ.41
Փիէռօ | ՇԱՀՊԱՆ 42
Անծանօթը | ՏԷՐ ՅԱԿՈԲԵԱՆ, ԱՐՄԵՆԱԿ 46
Կեանքի Հայելին | ՕՏԱՃԵԱՆ, ՆՈՒԱՐԴ 52
«Հին Աստուածներ»ը | ՓԱՓԱԶԵԱՆ, Բ[ԱԲԳԷՆ] 53
Ակսել Բակունց | ՄԿՐՏՉԵԱՆ, Լ[ԵՒՈՆ]60
Էլ - Միւթէնէպպի | ԱՍԹԱՐՃԵԱՆ, Գ. ՏՈՔԹ.68
«Քնար» Երգի ու Պարի Խումբին Ելոյթը | ժ. Ա. 77
Հասկաքաղ՝ Փրոֆ. Տօնապետ Կ. Լիւլէճեանի | Պ[ՕՅԱՃԵԱՆ], Ե[ԴՈՒԱՐԴ]78
Անդաստան Իրանահայ Բանաստեղծութեան | Պ[ՕՅԱՃԵԱՆ], Ե[ԴՈՒԱՐԴ]79
Նամակ Իւնեսքոյի կեդրոնէն | ԲԱԳԻՆ80