Բ. Տարի, 1963 թիւ 7
Բ. Տարի, 1963 թիւ 7
Բովանդակութիւն
ԽորագիրԷջ
Կինը | ՊՕՅԱՃԵԱՆ, ԵԴ[ՈՒԱՐԴ] 1
«Կրնար Ի'մ զաւակս ըլլալ...» | ԷՊԼԻՂԱԹԵԱՆ, ՄԵԼԳՈՆ 6
Քու նայուածքդ | ԳԵՂԱԿ, Գ.11
Ժամանակ եւ Խորհուրդք Իւր | ԶԱՐԴԱՐԵԱՆ, ՀՐԱՉ 12
Պիտի գայ օր / Խոնարհեցէք ձեր գլուխը | ԳԷՈՐԳԵԱՆ, Վ.16
Հայկական Կատակերգութիւն (վէպ) | ԿՌԱՆԵԱՆ, Բ[ԻՒԶԱՆԴ]18
Զա'րկ, Տղաս | ԳԱԶԱՆՃԵԱՆ, Ռ.35
Ակնէս | ՉԱՐԽՈՒՏԵԱՆ, Ա.36
Կեանքի Ալեկոծում / Վերապրում | ՍԱՐԵՆՑ, Ա[ՐՄԷՆ] 42
Մկրտիչը | ՎԻՐԱՊԵԱՆ, Ն[ԵՐՍԷՍ] 43
«Մի' մոռնար, Պէթի...» | ԳԻՐԷՋԵԱՆ, ԶՕՀՐԱՊ46
Վէպին բնոյթը եւ իր Նկարագրային քանի մը գիծերը | ՊՕՅԱՃԵԱՆ, ԵԴ[ՈՒԱՐԴ] 49
Ակսել Բակունց | ՄԿՐՏՉԵԱՆ, Լ[ԵՒՈՆ]55
Տոմար Տարագրի (Հեղինակ՝ Ե. Պօյաճեան | ՓԱՓԱԶԵԱՆ, Բ[ԱԲԳԷՆ] 63
Պարտաւորութիւններ որոնք Դերասանինն են | ՓԱՓԱԶԵԱՆ, Բ[ԱԲԳԷՆ] 67
Ցուցանկարը Գեղագիտութեան մէջ | ՊՈՆԷ, ՄԻՇԷԼ70
Փօլ Կիրակոսեանի նկարներու ցուցահանդէսը | Յ. Գ.73
Լիբանանի Հայ Վարժարաններու Արուեստի Ցուցահանդէսը | Մ. Պ.73
Հայ նկարիչներու Ցուցահանդէսը Փալանճեան Ճեմարանին մէջ | Յ. Գ.74
«Կոմիտաս Երգչախումբ»ի Տարեկան Համերգը | Յ. Գ.75
Տիգրան Ժամկոչեանի Երգահանդէսը | Յ. Գ.76
Հայերէնի Գործածութիւնը Հայաստանի մէջ | Մ. Զ.77
Ճշդում մը | ԹԱՇԵԱՆ, Բ[ԵՆԻԱՄԻՆ]79