Գ. Տարի, 1964 թիւ 1
Գ. Տարի, 1964 թիւ 1

ԲԱԳԻՆ, Գ. ՏԱՐԻ,
1964 ԹԻՒ 1

Բացառիկ թիւ նուիրուած՝ Սայաթ-Նովայի Ծննդեան 250ամեակին

Ներբեռել PDF տարբերակը

Բովանդակութիւն
ԽորագիրԷջ
Սայաթ-Նովայի ծննդեան 250ամեակը | «ԲԱԳԻՆ»1
Սայաթ - Նովա | Պ[ՕՅԱՃԵԱՆ], Ե[ԴՈՒԱՐԴ] 3
Եանա՜ Եանա՜ | Ս[ՆԱՊԵԱՆ], Պ[ՕՂՈՍ] 8
Քանի մը յատկանիշներ իր արուեստէն | ՏԱՍՆԱՊԵՏԵԱՆ, ԵԴ[ՈՒԱՐԴ] 10
Սայաթ - Նովա | ԳԱՐՄԷՆ, ԼԵՒՈՆ 17
Սայաթ Նովա սիրերգակ | ԻՇԽԱՆ, Մ[ՈՒՇԵՂ] 18
Երբ հիները կը կարդանք | ՕՇԱԿԱՆ, Յ[ԱԿՈԲ]20
Սայաթ - Նովայի 250-ամեակին առիթով | ՀԱՄԱՍՏԵՂ27
Սրտաբուխ խօսքեր (Սայաթ-Նովայի 250-ամեակին առիթով) | ՊԷՇԻԿԹԱՇԼԵԱՆ, Ն[ՇԱՆ]33
Սայաթ - Նովա բանաստեղծը | ՍԱՍՈՒՆԻ, Կ[ԱՐՕ] 36
Բան մը Սայաթ Նովայի մասին | ՎՐԱՑԵԱՆ, Ս[ԻՄՈՆ]40
Սայաթ - Նովայի հետ | ԱՂԲԱԼԵԱՆ, Ն[ԻԿՈԼ]42
Սայաթ - Նովայի արուեստին յատկութիւնները | ԹԱԳՒՈՐԵԱՆ, ԳԱԲՐԻԷԼ46
Գերեզման Սայաթ - Նովայի | ԵՐԿԱԹ, ԱՐՍԷՆ 52
Սայաթ - Նովայի կտակը | ԳԵՂԱՐԴ, Յ[ԱՐՈՒԹԻՒՆ] 52
250-Ամեակին առիթով | ԹԱՇԵԱՆ, Բ[ԵՆԻԱՄԻՆ]53
Անտիպ երգ մը Սայաթ Նովայէն | 55
Տաղեր Սայաթ - Նովայէն | 56
«Բագին»ի մէջ տպուած տաղերուն բառարանը | 64
Մեծ գուսանի յայտնագործողը | ԱՒԵՏԻՍԵԱՆ, ԱՐՓԻԿ66
Բանաստեղծութիւններ՝ բանաստեղծին մասին | 67
Սայաթ - Նովա | ՉԱՐԵՆՑ, Ե[ՂԻՇԷ]67
*** | ՏԱՐՕՆՑԻ, ՍՈՂՈՄՈՆ68
*** | ՇԻՐԱԶ, ՅՈՎՀ[ՀԱՆՆԷՍ]69
* | ԿԱՊՈՒՏԻԿԵԱՆ, ՍԻԼՎԱ 69
* | ՅԱԿՈԲԵԱՆ, ՄԱՐԻԱ70
Վերջին գիշեր | ՄՈՒՐԱՏԵԱՆ, ՍՈՒՐԷՆ 70
Մեծ ըղձաւորն ու բեզարածը | ՍԵՒԱԿ, Պ[ԱՐՈՅՐ]71
Սայաթ - Նովա - Ե. Չարենց - Յ. Օշական | 73
Չարենցի Սայաթ-Նովեան տաղերը | ՋՐԲԱՇԵԱՆ, ԷԴ[ՈՒԱՐԴ]74
Յ. Օշականի վերլուծումը | ՕՇԱԿԱՆ, Յ[ԱԿՈԲ]77