Գ. Տարի, 1964 թիւ 2
Գ. Տարի, 1964 թիւ 2
Բովանդակութիւն
ԽորագիրԷջ
Մեր դրացիները - Ութը կամ ինը երեխայի հանած աղմուկին մէջ տարբերութիւն չկայ | ՀԱՅԿԱԶ, ԱՐԱՄ 1
Հպարտութիւն | ՍԵՒԱՆ, ԱՐՄԷՆ 7
Գիշեր | ԷՊԼԻՂԱԹԵԱՆ, ՄԵԼԳՈՆ 8
Սիթահշուր | ԵՐԿԱԹ, ԱՐՍԷՆ 16
Փարիզահայ մը Պէյրութի մէջ («Ամէնուն Աղբարիկը») | ՊԷՇԻԿԹԱՇԼԵԱՆ, Ն[ՇԱՆ]17
Յիմարը... | ԱՐՄԱՆՏ27
Հայկական կատակերգութիւն (վէպ) | Կ[ՌԱՆԵԱՆ], Բ[ԻՒԶԱՆԴ] 28
Արդար ընդվզում մը | 36
Կիսկատար գեղօն հոսհոսական | ՕԴԱՔԱՐ37
Ժիփթի | ԴԱՒԻԹԵԱՆ, ԱՐԹՕ 38
Ապտակը | ՎԻՐԱՊԵԱՆ, Ն[ԵՐՍԷՍ] 40
Գրական հարցեր - 1 | ՕՇԱԿԱՆ, Վ[ԱՀԷ] 45
Հեռանկարային գրականութիւն եւ յարակից հարցեր | ՄԿՐՏՉԵԱՆ, Լ[ԵՒՈՆ] 49
Հեթանոս Հայաստանի չափաբանութիւնը | ՄԻՐԶԱՅԵԱՆ, Զ. 55
Ահմէտ Շէվգի - Իշխաններու բանաստեղծը եւ բանաստեղծներու իշխանը | ԱՍԹԱՐՃԵԱՆ, Գ. ՏՈՔԹ. 60
Խաչիկ Արարատեանի արտասանական երեկոն | Փ[ԱՓԱԶԵԱՆ], Բ[ԱԲԳԷՆ] 72
Արուեստագէտներու հետ | Գ[ԵՂԱՐԴ], Յ[ԱՐՈՒԹԻՒՆ] 74
Նամակներ | ԹԱՄՐԱԶԵԱՆ, ՀՐ.75
Նախաբանին վերջաբանը | 76
«Ստեփանոս Սիւնեցի» Քնարախաղէն երկու հատուած | ՕՇԱԿԱՆ, Յ[ԱԿՈԲ]77
Գրական պատճենաւորում | 78
Liberte | ELUAR, PAUL 79
Ազատութիւն | ՄԻՍԱՔԵԱՆ, Շ[ԱՒԱՐՇ]79
Ամէնուն Տարեգիրքը, 1964 | ԳԷՈՐԳԵԱՆ, ԿԱՐՕ80