ԲԱԳԻՆ, Գ. ՏԱՐԻ, 1964 ԹԻՒ 10
ԲԱԳԻՆ, Գ. ՏԱՐԻ, 1964 ԹԻՒ 10
Բովանդակութիւն
ԽորագիրԷջ
Մարդե՜ր, մարդե՜ր, դուք մանր ու կեղծ | ՊՕՅԱՃԵԱՆ, ԵԴ[ՈՒԱՐԴ] 1
Արդարութիւն կ'ուզեմ - 1 | ԱԹԹԱՐԵԱՆ, Ժ[ԻՐԱՅՐ] 7
Աստղը | ԳԵՂԱՐԴ, Յ[ԱՐՈՒԹԻՒՆ]12
Հրաչեայ Քոչար | 13
Ուսուցիչը | ՔՈՉԱՐ, ՀՐ[ԱՉԵԱՅ]18
Ծառուղի մը Մարսէյլ | ԹԷՔԷԵԱՆ, ՎԱՀԱՆ30
Միխայիլ Նաիմա | Զ[ԱՆՈՅԵԱՆ], Բ[ԻՒԶԱՆԴ]32
Ադամանդեայ յոբելեանը | ՆԱՅԻՄԱ, ՄԻԽԱՅԻԼ34
Իմ ժխտումներս - Լ. Բաշալեան | ԶԱՐԴԱՐԵԱՆ, ՀՐԱՉ 37
Արդի Խորհրդահայ գրականութիւն | ՄԿՐՏՉԵԱՆ, Լ[ԵՒՈՆ]51
Նկարչութիւն եւ նկարիչներ (Համառօտ պատմութիւն) | ԳԱՍՊԱՐԵԱՆ, ԵՂ[ԻԱ]58
Քերականութիւն -2 | ՏԱՍՆԱՊԵՏԵԱՆ, ԵԴ[ՈՒԱՐԴ] 63
Կ. Զարեանի նաւուն առթիւ | ՊԷՇԻԿԹԱՇԼԵԱՆ, ՆՇԱՆ 70
Իր դէմքը | Ս[ՆԱՊԵԱՆ], Պ[ՕՂՈՍ] 72
Մաոդզեդունականները... | 76
«Աստուած երկինքն է, Լենին Լէ՝ Ռուսաստան» | 78
Cinema - Dinamisme | 79
Մշակութային լուրեր | 80