Գ. Տարի, 1964 թիւ 8
Գ. Տարի, 1964 թիւ 8
Բովանդակութիւն
ԽորագիրԷջ
Վեղարիկ | ՁՈՐԵՑԻ, Յ. 1
Ապրել այնպէ՞ս | ԱՐՄԱՆՏ 12
Դուն գիտե'ս այլեւս... | ԵՐԷՑԵԱՆ, ՍԵՐՈԲ17
Երկիւղ | ԵՐԿԱԹ, ԱՐՍԷՆ 21
Սիրտը՝ որ կը մերժէ ծերանալ... | ՇԱՀԱՆԴՈՒԽՏ22
Բարեհամ աղբիւրը | ՇԱՀՆԱԶԱՐԵԱՆ, ՍՄԲԱՏ 25
Կտակը... | ՄԻՐԶԷ, ՄԻՍԱՔ29
Սէրե՜ր, սէրե՜ր դուք ամբասիր... | ՏԻՐԱՆԵԱՆ, ՑՈԼԱԿ36
Գրական մտահոգութիւններ | 37
Հայրենի հող | ՊՕՅԱՃԵԱՆ, ԵԴ[ՈՒԱՐԴ] 38
Ազգային գրականութիւն | ՍՆԱՊԵԱՆ, Պ[ՕՂՈՍ]41
Ազգային գրականութիւն ու հայրենի հող | ՕՇԱԿԱՆ, Վ[ԱՀԷ]45
Եզրափակում | 49
Հայ եմ ես | ՍԱՐՈՅԵԱՆ, ՈՒԼԻԵԸՄ 50
Երկու մեծերուն միջեւ... | 51
Հատուածներ Նեհրուի կտակէն | ՆԵՀՐՈՒ, ՃԱՎԱՀԱՐԼԱԼ52
Արդի Խորհրդահայ գրականութիւն | Մ[ԿՐՏՉԵԱՆ], Լ[ԵՒՈՆ]53
Ճիպրան Խալիլ Ճիպրան - Ջախջախուած թեւերով բանաստեղծն ու փիլիսոփան - 1 | ԱՍԹԱՐՃԵԱՆ, Գ. ՏՈՔԹ. 60
Նկարչութիւն եւ նկարիչներ (համառօտ պատմութիւն) | ԳԱՍՊԱՐԵԱՆ, ԵՂ[ԻԱ]65
Մեր տան զաւակը... | 71
Վերջին փստից -Թխուածքներ/Դարձեալ գրական կողոպուտ... | 72
«Վարպետ»ին մէկ նոր վարպետութիւնը... | 74
«Վարպետ»ին վարպետութիւններէն... | 76
Ռօմանօֆ եւ Ժիւլիէթ | Փ[ԱՓԱԶԵԱՆ], Բ[ԱԲԳԷՆ]78
Մշակութային լուրեր | 79
Ճիպրան Խալիլ Ճիպրան - Ջախջախուած թեւերով բանաստեղծն ու փիլիսոփան- 2 եւ վերջ | ԱՍԹԱՐՃԵԱՆ, Գ. ՏՈՔԹ. 50