Գ. Տարի, 1964 թիւ 7
Գ. Տարի, 1964 թիւ 7
Բովանդակութիւն
ԽորագիրԷջ
Անոնք վերստին կ'արմատանան... | ՄԵՀԵԱՆ, Կ. 1
Իրիկուն էր | ԳԱԶԱՆՃԵԱՆ, ՌՈՒԲԷՆ 10
Ժայռը | ՊՕՅԱՃԵԱՆ, ԵԴ[ՈՒԱՐԴ] 11
Ամենայաղթ բժիշկը | ՍՆԱՊԵԱՆ, Պ[ՕՂՈՍ] 19
Շիրիմ ճպուռի մը համար | ԵՐԿԱԹ, ԱՐՍԷՆ 24
Հայկական կատակերգութիւն (վէպ) | ԿՌԱՆԵԱՆ, Բ[ԻՒԶԱՆԴ]25
Պատասխան | ԴԱՒԻԹԵԱՆ, ԱՐԹՕ33
Բաները կը մեռնին | ՔԻՒՐՔՃԵԱՆ, ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ35
Գրական հարցեր | ՕՇԱԿԱՆ, Վ[ԱՀԷ]39
Արդի Խորհրդահայ Գրականութիւն | ՄԿՐՏՉԵԱՆ, Լ[ԵՒՈՆ]44
Աբուլ'Ալա Ալ-Մա'արրի արաբ քերթողութեան Օմար Խայեամը - 3 Եւ Վերջ | ՄԻՐԶԱՅԵԱՆ, Զ. 53
Նկարչութիւն եւ նկարիչներ (Համառօտ Պատմութիւն) - 1 | ԳԱՍՊԱՐԵԱՆ, ԵՂԻԱ59
Ինտրա | Պ[ՕՅԱՃԵԱՆ], Ե[ԴՈՒԱՐԴ] 63
«Լոյսերը» (Կ. Փօլատեան) | Ս[ՆԱՊԵԱՆ], Պ[ՕՂՈՍ] 70
«Տասնըյոթ» | 71
Վահագն Կարե՞նց թէ ... Փօլ Էլիւար | ԹՕՓՉԵԱՆ, ԱԼ[ԵՔՍԱՆԴՐ]75
Պատուարժան խմբագրութիւն | ՆԱՀԱՊԵՏԵԱՆ, ՀԱՅԿ77
Գրական համերգ | Փ[ԱՓԱԶԵԱՆ], Բ[ԱԲԳԷՆ]78
Նիւ-Եորքի հայկական փառատօնը | 79
Հայկական համերգ Պոսթընի հանրային մատենադարանին մէջ | 79
Յովհ. Խան Մասեհեանի յիշատակը | 80
«Կրկէսը» | 80
Ժորժ Կառվարենց նոր օրերու երաժիշտ-երգահանը | 80
Նկարիչ Գրիգոր Տէր Վարդանեան | 80