Գ. Տարի, 1964 թիւ 3
Գ. Տարի, 1964 թիւ 3
Բովանդակութիւն
ԽորագիրԷջ
Երկու տարի ետք | «ԲԱԳԻՆ»1
Կորսուած փաւլովան | ԱՐՓԻՆԷ, Ա. 2
Սգաւոր մայրեր/Թաղում վկաներու | ԵՐԿԱԹ, ԱՐՍԷՆ 15
10 հազար մէթր ունկնդրութիւն | ՊՕՅԱՃԵԱՆ, ԵԴ[ՈՒԱՐԴ] 16
Առաքեալը | ՍԵՒԱՆ, ԱՐՄԷՆ 25
Հայկական կատակերգութիւն (վէպ) | ԿՌԱՆԵԱՆ, Բ[ԻՒԶԱՆԴ] 26
Խմբավարին ցպիկը | ՎԱՀԱՆ, ԳԱՅԼ 34
Հայկական տխրութիւն | ՍՆԱՊԵԱՆ, ՊՕՂՈՍ 36
Գրականութիւնը կեանքէն կու գայ եւ մարդուն կը պատկանի | ՍՆԱՊԵԱՆ, ՊՕՂՈՍ 39
Անձնաւորութիւնը վէպին մէջ | ՓԱՓԱԶԵԱՆ, Բ[ԱԲԳԷՆ] 49
Հեռանկարային գրականութիւն եւ յարակից հարցեր | ՄԿՐՏՉԵԱՆ, Լ[ԵՒՈՆ] 58
Հեթանոս Հայաստանի չափաբանութիւնը | ՄԻՐԶԱՅԵԱՆ, Զ. 65
«Սիմոն Մաշարի տեսիլքները» | Փ[ԱՓԱԶԵԱՆ], Բ[ԱԲԳԷՆ] 73
«Հողն այս մի պատառ» | 76
Արարչութիւն | ԴԱՒԹԵԱՆ, ՎԱՀԱԳՆ78
Ապրեմ այսպէս | ՍԱՀԵԱՆ, ՀԱՄՕ78
Սփիւռք - Հայաստան | 79