Գ. Տարի, 1964 Թիւ 4
Գ. Տարի, 1964 Թիւ 4
Բովանդակութիւն
ԽորագիրԷջ
Հեռացիր, մի յիշեր | ՉԱՐԽՈՒՏԵԱՆ, ՆՈՒՊԱՐ 1
Հողին խորհուրդը | ՇԱՀՆԱԶԱՐԵԱՆ, ՍՄԲԱՏ 14
Երկու անտիպ նամակ | ՇՈՒՇԱՆԵԱՆ, ՎԱԶԳԷՆ18
Հայկական կատակերգութիւն (վէպ) | Կ[ՌԱՆԵԱՆ], Բ[ԻՒԶԱՆԴ]25
Բնութեան խոստումը | ՇԱՀԱՆԴՈՒԽՏ37
Հերոսը | ԳԻՐԷՋԵԱՆ, ԶՕՀՐԱՊ38
Հեռանկարային գրականութիւն եւ յարակից հարցեր | ՄԿՐՏՉՏԵԱՆ, ԼԵՒՈՆ 41
Դիմաստուեր Վ. Օշականի | Գ. Շ.44
Պատմութիւն հայ գրողներու թշուառութեան | ՁՈՐԵՑԻ, Յ.50
Ուսուցչապետ Լէման - Հաուփթի «Հայաստան երբեմն եւ այժմ» երեք հատորները | ՊԱՐՍԱՄԵԱՆ, Մ. 53
Էջմիածնայ Մայր Տաճարի մասին (վերջին նորոգութեանց առիթով) | ՕՐԱԳԵԱՆ, ԱՐՏԱՇԷՍ64
Վասքոյի հեքիաթը | Փ[ԱՓԱԶԵԱՆ], Բ[ԱԲԳԷՆ] 71
Սթրաթֆորտ Օն Էվըն | ԺԻՐԱՅՐ, Ղ. 74
Շէյքսփիրի ծննդեան 400-Ամեակը | 75
Գայլի աւետարան հեղ. Գայլ Վահան | Պ[ՕՅԱՃԵԱՆ], Ե[ԴՈՒԱՐԴ] 76
Ժան Կիւվտէրի արուեստի վարժարանը | Մ.Պ.77
Հայաստան-Սփիւռք | 78