1973-10
Բովանդակութիւն
ԽորագիրԷջ
Թատերգութիւն Մէկ Արարով | ՍՆԱՊԵԱՆ, Պ[ՕՂՈՍ] 1
Երգ Երգոց | ՍԵՒԱԿ, ՊԱՐՈՅՐ 7
Հորիզոնէ հորիզոն | ՍԱՍՈՒՆԻ, Կ[ԱՐՕ] 21
«Եւ եղեւ խաւար...» | ԹԱՒՐԻԶԵԱՆ, ՄԻՔԱՅԷԼ30
Տպաւորութիւններ (Շար. 4) | ԿՌԱՆԵԱՆ, Բ[ԻՒԶԱՆԴ] 32
Կառոյցներու վարպետին «Հայերէն» Կտակը (Ռ. Իսրայէլեանի մահուան առիթով) | 41
Ինքնատիպութեան պահպանման համար | ԻՍՐԱՅԷԼԵԱՆ, ՌԱՖԱՅԷԼ43
Ո՞վ է ճշմարիտը | ՄԿՐՏՉԵԱՆ, Լ[ԵՒՈՆ]48
Լիբանանեան անմիջական բանաստեղծութիւնը (Շար. 3) | ԿԻՐԱԿՈՍԵԱՆ, Ս[ԱՐԳԻՍ]55
Ուշագրաւ գործերու շարք | 66
Համօ Սահեանի «Սեզամ, Բացուի՛ր» | Ս[ՆԱՊԵԱՆ], Պ[ՕՂՈՍ]67
Կը ղօղանջեն... Սարդարապատի զանգակները | ՊԱՍՍԻՍՕ, ՄՈՒԻՆ75
Հոգ՝ Հոգատարութեան մասին | 76
Մունետիկային արձագանգներ... | 78
Ո՞վ է այդպէս յափշտակում | 79
Տխուր լուրեր... | 80