1973-12
Բովանդակութիւն
ԽորագիրԷջ
Բանաստեղծ Սուրբը | 1
Յիշեսցուք ի Գիշերի/Զարթիք Փառք Իմ | ՆԵՐՍԷՍ ՇՆՈՐՀԱԼԻ 6
Ներսէս Շնորհալի | 7
Հայրապետական Կոնդակ - Էջմիածին | ՎԱԶԳԷՆ Ա.8
Հայրապետական Կոնդակ - Անթիլիաս | ԽՈՐԷՆ Ա. [ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ] 9
Ի քէն Հայցեմք/Նորահրաշ Պսակաւոր/Ղեւոնդեանց | ՆԵՐՍԷՍ ՇՆՈՐՀԱԼԻ 11
Ներսէս Շնորհալի (հատուածներ) | ՕՇԱԿԱՆ, Յ[ԱԿՈԲ] 15
Շնորհալիի տաղերուն մասին | ՕՇԱԿԱՆ, Յ[ԱԿՈԲ]20
Հռիփսիմէ/Ի Սուրբ Հռիփսիմեանսն | ՆԵՐՍԷՍ ՇՆՈՐՀԱԼԻ20
Հորիզոնէ Հորիզոն | ՍԱՍՈՒՆԻ, Կ[ԱՐՕ]22
Երգ՝ Մտորումներու քողազերծման | ՄԱՆՈՒԿԵԱՆ, ՅԱԿՈԲ31
«Աղախինները» (Շար. 2 եւ Վերջ) (Հայացուց՝ Էլօ Սարաճեան) | ԺԸՆԷ, ԺԱՆ34
Ցուցահանդէս | ԳԱՐԱԼԷՔԵԱՆ, ԱԶՆԻՒ47
Տպաւորութիւններ (Շար. 6) | ԿՌԱՆԵԱՆ, Բ[ԻՒԶԱՆԴ]48
Առաջնահերթ կարեւորութեամբ («Բագին»ի 12րդ տարին) | 55
Լիբանանեան անմիջական բանաստեղծութիւնը (Շար. 5 Եւ Վերջ) | ԿԻՐԱԿՈՍԵԱՆ, Ս[ԱՐԳԻՍ]57
Պարոնեանի «Արեւելեան Ատամնաբոյժը» (Բեմադրութիւն՝ Վարուժան Խտըշեանի) | Փ[ԱՓԱԶԵԱՆ], Բ[ԱԲԳԷՆ]74
Տգեղ արարք մը... | 76
Բանաստեղծ Ժագ Յակոբեան յարձակումի կ'ենթարկուի Եդեմի Ս. Աստուածածին Եկեղեցւոյ մէջ | «ԱՍՊԱՐԷԶ»77
«Բիւրոկրատիզմի եւ քաշքշուքի փաստի առաջ»... | 78
«Պատնէշի այս կամ այն կողմում» | 79
Վեց լեզուներով... | 80
«Բագին»ի 1973-ի բովանդակութիւնը | 81