1973-11
Բովանդակութիւն
ԽորագիրԷջ
Կոչ՝ կոչի մը առիթով (Ե. Պօյաճեանի Յուշարձան) | 1
Օրագիր | ՊՕՅԱՃԵԱՆ, ԵԴՈՒԱՐԴ 2
Մենհիր | ՊԸԼՏԵԱՆ, Գ[ՐԻԳՈՐ]9
Հորիզոնէ հորիզոն | ՍԱՍՈՒՆԻ, Կ[ԱՐՕ] 10
Ամէն Շուն Նման Է Ոստիկանի/Քրիստոսին/Վերջին Բաժակս/Զարթնելու Պահին | ՆԱԳՈՒԼԵԱՆ, ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ 18
Տպաւորութիւններ (Շար. 6) | ԿՌԱՆԵԱՆ, Բ[ԻՒԶԱՆԴ] 20
Ժան Ժընէի աղախինները | ՍԱՐԱՃԵԱՆ, ԷԼՕ25
«Աղախինները» (Շար. 1) (Հայացուց՝ Է[Լօ] Ս[Արաճեան]) | ԺԸՆԷ, ԺԱՆ29
Խաչատուրեանի պարագան | 43
Երկու խօսք Ամերիկեան կարճ-կարճ պատմուածքի մասին | ՍԱՆԻՆԵԱՆ, Ս[ՈՒՐԷՆ]50
Լիբանանեան անմիջական բանաստեղծութիւնը (Շար. 4) | ԿԻՐԱԿՈՍԵԱՆ, Ս[ԱՐԳԻՍ]56
Յակոբ Կարապենցի «Կարթագէնի Դուստրը» | ՉԱՐԽՈՒՏԵԱՆ, ՆՈՒՊԱՐ65
«Տխուր բաներ ու թախիծ»... (մամուլ) | 76
Ոչ-Ամերիկեան օտար թերթերը…/«Սուրբ Գրքի պէս» | 77
Մեծ թերթի մը մահը - «Լա Րըվիւ Տը Փարի» | ԼԱ ՊՕՄ, ՍՈԼԱՆԺ ՏԸ78
Ժողովուրդը մամուլի տագնապին հանդէպ | «ՖԻԿԱՐՕ»79
... Եթէ թոյլ տայ | 80