1975-4

ԲԱԳԻՆ, ԺԴ. ՏԱՐԻ,
1975 ԹԻՒ 4

Բացառիկ թիւ նուիրուած՝ Եղեռնի 60ամեակին

Ներբեռել PDF տարբերակը

Բովանդակութիւն
ԽորագիրԷջ
Մեր Ճշմարտութիւնը... (Եղեռնի 60Ամեակ) | 1
Ե՞Րբ Պիտի Գաք / Յիշեցէք Զիս | ԻՇԽԱՆ, Մ[ՈՒՇԵՂ] 4
Թո՞Ւրք Ես | ՀԱՅԿԱԶ, ԱՐԱՄ 6
Մարդը Հակամարդու Դիմաց | ՄԿՐՏՉԵԱՆ, Լ[ԵՒՈՆ] 8
Ապրիլեան Տեսիլք | ԳԵՂԱՐԴ, Յ[ԱՐՈՒԹԻՒՆ]14
Արիւնագիր Մագաղաթ | ՓՕԼԱՏԵԱՆ, Կ[ԱՐԱՊԵՏ]16
Ես Ամչցայ... | ՈՐԲԵՐԵԱՆ, Ռ[ՈՒԲԷՆ]21
Կեաւուրին Արտը | ՉԱՐԽՈՒՏԵԱՆ, ՆՈՒՊԱՐ23
Յանուն Նահատակաց, Վասն Մնացորդաց... | ԿԱՐԱՊԵՆՑ, Յ[ԱԿՈԲ]31
Դիւցազնութեան Վերայայտ Սեմին | ՄԱՆՈՒԿԵԱՆ, ՅԱԿՈԲ36
Ահա Մեր Յաղթանակը... | ԶՕՐԵՆՑ, Վ[ԱՐԴԱՆ]38
Անթիլիասի Մատուռը | ԵՂԻԱՅԵԱՆ, ԲԻՒԶԱՆԴ40
Նորերը Նահատակներուն Մասին | 45
Նոր Մագաղաթներու Մատենագիրը | ՀԵՐԵԱՆ, ՊԵՏՐՈՍ46
Թլկատինցիի Մասին | 49
Պանդուխտներու Տագնապահար Պատմիչը | ՃԵՐԱՆԵԱՆ, ՓԱՆՈՍ50
Լուռ Ցաւերու Արձանագիրը | ՏԷՐ ՍԱՐԳԻՍԵԱՆ, ՆԱԶ53
Երանի Թէ... | 56
Բառ Ու Բանի Ամիրան | ԱԲԷԼԵԱՆ, ԳԷՈՐԳ57
Իմացութեան Ճանապարհորդը | ՄԱՆՈՒԿԵԱՆ, ՅԱԿՈԲ60
Արձակագիր Բանաստեղծը | ՍԱՐԱՃԵԱՆ, ԷԼՕ63-65
Անշրջանակ Լուսամուտը | ԿԻՐԱԿՈՍԵԱՆ, ՍԱՐԳԻՍ66-69
Անծանօթին Խուզարկիչը | ՃԻՆՊԱՇԵԱՆ, ՔՆԱՐ70-73
Ամբողջական Բանաստեղծը | ՊԷՐՊԷՐԵԱՆ, Ն[ԱԶԱՐԷԹ]74-77
Զուգահեռ Սէրերու Վանքը | ԳԱՐԱԼԷՔԵԱՆ, ԱԶՆԻՒ78-79
Թեւաբեկ Թրուպատուրը | ՊԷՐՊԷՐԵԱՆ, ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ80-82
Ժանին Սեւակի Մասին | 83
Ենովք Շահէնի Մասին | ՊԷՇԻԿԹԱՇԼԵԱՆ, ՆՇԱՆ84
Գրիգոր Անգութ | 86
Ճշմարիտները Եւ Ճշմարտութիւնը Վերահաստատող Նոր Ձայներ | 87
Հրաչ Թիրեաքեան | 94
«Խղճմտանքի Ձայներ» | 95
24 Ապրիլ. Կը Կատարուի Կամ՝ Պատիւը Կը Չքանայ | ԱԳԼ, ՍԱԻՏ96
Երկրի Եւ Երկնքի Արդարութիւնը | ԷԼ-ԽԱԼ, ԵՈՒՍԷՖ98
Մուսա Բրենսի Մասին | 100
«Բագին»Ի Տեսակցութիւնը Մուսա Բրենսի Հետ | ՈՍԿՈՒՆԻ, Տ[ԻԳՐԱՆ] 101
Երգ՝Ուղղուած Հայ Մանուկի Մը | ՊԸՍԻՍՕ, ՄՈՒԻՆ106
Բուն Չարիքը | ԱՏՆԱՆ, ԷԹԷԼ107
Հայերու Եւ Արաբներու Միջեւ Պայքարի Միացեալ Պատմութիւն Մը Կայ | ՐԱՖԱԻԷ, ԵԱՍԻՆ 108
Մենք Հայերէն Սորվեցանք... | ԷԼ-ՀԱՃ, ՈՒՆՍԻ110
Ջարդերէն Աւելի Ահաւորը | ՄԱՀՖՈՒԶ, ԻՍԱՄ111
Մահմուտ Տէրվիշի Մասին | 112
Ծնունդը | ՍՈՒԷՏԻ, ՄՈՒՆԱ113
Արեան Իւրաքանչիւր Կաթիլ Ծաղիկ Մըն Է | ՃԱՐՐԱՀ, ԱՄԱԼ114-115
Հայրենիքներուն Քրիստոսը | ԷԼ-ՍԱՅԵՂ, ՍԱՄԻՐ116-117
Պիտի Բարձրացնեն Դրօշակները Ապագային | ՇԱՈՒՈՒԼ, ՓՕԼ118-119
Մենք Յայտնագործեցինք Սէրը, Երազը, Եւ Ուրիշները | ԽՈՒՐԻ, ԻԼԻԱՍ120
Ճշմարտութեան Փորձութիւնը | ՍԱԼԱՄԷ, ՆՈՒՀԱՏ122
Վիհ՝ Կայսրութեան Երազին Համար | ՊԱՐԱՔԱԹ, ՍԱԼԻՄ123
«Բագին»Ի Տեսակցութիւնը Մարուան Էլ Մտաուարի Հետ | Կ[ԻՐԱԿՈՍԵԱՆ], Ս[ԱՐԳԻՍ]126
Ազատութեան Ճանապարհին Վրայ | 129
Որակական Հոլովոյթ | 131
Ճառ՝ Իդ. Համագումարի Նախօրէին | ԿԱՊՈՒՏԻԿԵԱՆ, Ս[ԻԼՎԱ]132
Եռաձայն Պատարագ | ՍԵՒԱԿ, ՊԱՐՈՅՐ136
Կոմիտաս | ԳՐԻԳՈՐ ԽԱՆՋԵԱՆ138
Գրիգոր Խանջեանի Մասին | 139
Ապրում, Ծաղկում Է Ու Կայ | ՍԱՀԵԱՆ, ՀԱՄՕ140
Վ. Համբարձումեան | 141
Հանգստի Վաղորդայն (Հատուած) | ԱԼԻՔԵԱՆ, ԱԲՐԱՀԱՄ142
Ապրիլեան Մտորումներ (Հատուած) | ՄՆԱՑԱԿԱՆԵԱՆ, Վ.144
Թուրքը Գնաց Յատակին | ԵՆԳԻՊԱՐԵԱՆ, ՎԼԱՏԻՄԻՐ146
Ոտից Գլուխ | ԴԱՒՈՅԵԱՆ, ՌԱԶՄԻԿ147
Ծառային Բերկրանք... | 148
Հայ Մշակոյթի Նենգափոխման Հարցի Շուրջ | ԱՄԻՐԵԱՆ, Խ.149
Պաշտօնական Տխմարութիւն | 150
Այս Վարդապետը | ՍՈՒՊՀԻ ՊԷՅ, ՀԱՄՏՈՒԼԼԱՀ151
Ա. Ամիրխանեանի Գրութեան Վերջին Մասը | ԱՄԻՐԵԱՆ, Խ.152
Անթիլիասի Նահատակաց Մատրան Մասին | 154
Նոյն Արմատին Հեռահաս Բողբողջները | 155
Հայը Եւ Հայը (Հատուած) | ՍԱՐՈՅԵԱՆ, ՈՒԻԼԵԸՄ 156
Ռուբէն Մամուլեանի Մասին | 157
Յետոյ Ալ Անունս Մնաց Հանրի Վերնէօյ | ՎԵՐՆԷՕՅ, ՀԱՆՐԻ158
Շարլ Ազնաւուրի Մասին | 160
Բարի Վերադարձ... (Մայքըլ Արլէնի Մասին) | 161
Հաւատարմութեան Լուռ Կոչ Եւ Բեղուն Տխրութիւն (Ն. Սարաֆեանի Մասին) | 162
Արիւնը Արիւնէն | 163
Թուրքերը Ընդհանրապէս | 164
Կտրիճներուն Յայտնութիւնը | 179
Արութեան Գործերու Համառօտ Ժապաւէնը | ՆԳՐՈՒՐԵԱՆ, ԳՐԻԳՈՐ180
Աւարի Սեղանը | ՖԻՔՐԷԹ, ԹԷՖՐԻՔ184
Թալէաթ Փաշայի Ահաբեկումը | ԹԵՀԼԻՐԵԱՆ, ՍՈՂՈՄՈՆ185
Պէհաէտտին Շաքիրի Ահաբեկումը | ԵՐԿԱՆԵԱՆ, ԱՐԱՄ186
Սաիտ Հալիմ Փաշայի Ահաբեկումը | ՇԻՐԱԿԵԱՆ, ԱՐՇԱՒԻՐ187
Թալաաթ Էնվէր Ճեմալ | ԱՐԾՐՈՒՆԻ, ԱՇՈՏ188
Վազգէն Շուշանեան/Յ. Օշական | 192