1975-8
Բովանդակութիւն
ԽորագիրԷջ
Սպասում (Վիպակ) (Շար. 1) | ԻՇԽԱՆ, Մ[ՈՒՇԵՂ] 1
Բառերը / Ով Ալիքներ Փրփրադէզ... | ԵՐԿԱԹ, ԱՐՍԷՆ21
Զրոյց՝ Մեծ Հօր Ու Թոռնիկին Միջեւ | ՊԷՇԻԿԹԱՇԼԵԱՆ, ՆՇԱՆ22
Կերպարանափոխութիւն | ՆԱԳՈՒԼԵԱՆ, ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ26
Նիւ Եորք Եւ Դարձ | ՍԱՆԻՆԵԱՆ, ՍՈՒՐԷՆ28
Անմիջնադար Վերածնունդ | ՄԱՆՈՒԿԵԱՆ, Յ[ԱԿՈԲ]39
Ս. Վրացեանի Ձեռագրին Մասին | 41
Լեւոն Շանթի Ստեղծագործութիւնը | ՎՐԱՑԵԱՆ, Ս[ԻՄՈՆ]42
Արթիւր Ադամով Կամ՝ Լինելութեան Մղձաւանջը (Շար. 2) | ՆԻՒՐԲԷԹԼԵԱՆ, ՎԱՉԷ 50
Բարոյագիտական Շեշտը Փոլիսոփայութեան Մէջ (Շար. 6 Եւ Վերջ) | ՄԿՐՏՉԵԱՆ, Լ[ԵՒՈՆ]60
Ծագէ Ի Ծագ (Ե. Պարսումեան) | Մ[ԱՆՈՒԿԵԱՆ], Յ[ԱԿՈԲ]67
Ցրիւ Հատիկներ (Մ. Փափազեան) | Կ[ԻՐԱԿՈՍԵԱՆ], Ս[ԱՐԳԻՍ]68
Խաղաղութեան Աքսորեալները (Ժ. Մեծատուրեան) | Ն., Վ.69
Գարուն՝ Ամրան Մէջ (Յ. Այանեան) | Ս[ՆԱՊԵԱՆ], Պ[ՕՂՈՍ]70
Չափաբերեալ Չարչարանք / «Նոյնիսկ Կոմունիստ Նազըմ Հիքմէթը» / Դէպի «Մնացորդաց»Ի Ծովը | 71
Արիներէն Մէկը՝ Անթոնէն Լեհմ | 76
Ադամովի Հարցը | ՇԱՓԻԷ, ԱՆՐԻ78
Լիբանանեան Եւ Արաբական Վկայութիւններ Հայկական Ջարդին Մասին | 80