1975-11-12
Բովանդակութիւն
ԽորագիրԷջ
Ինքնամատուցում | ԳԱՐՄԷՆ, ԼԵՒՈՆ 1
Սասունցի Դաւիթ (Վիպերգ) | ԵՂԻԱՅԵԱՆ, ԲԻՒԶԱՆԴ 3
Յետադարձ Վազք | ՆԱԳՈՒԼԵԱՆ, ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ 17
Սպասում (Վիպակ) (Շար. 3) | ԻՇԽԱՆ, Մ[ՈՒՇԵՂ] 13
Լո՜Ւռ Պահեր / Եթէ... /Լեռնե՜Ր Մշուշէ/ Ծոծրակդ Ի Վեր | ՃԵՐԱՆԵԱՆ, ՓԱՆՈՍ 30
Մօտ Էր Գարունը | ԱՐՓԻՆԷ, Ա.33
«Բագին»Ի Ժամանակացոյցի Մասին | 41
Համառօտ Մի Ակնարկ Գոթական Վէպի Վրայ | ՍԱՆԻՆԵԱՆ, ՍՈՒՐԷՆ 42
Փիլիսոփայական Մտքի Վիճակը Խորհրդային Հայաստանում (Շար. 2) | ՄԿՐՏՉԵԱՆ, Լ[ԵՒՈՆ]52
«Լօ» (Իգնա Սարըասլան) | Ս[ՆԱՊԵԱՆ], Պ[ՕՂՈՍ]60
«Գաճաճ Մեսիաներ» (Մ. Թաւրիզեան) | Կ[ԻՐԱԿՈՍԵԱՆ], Ս[ԱՐԳԻՍ]62
Տօնակարգ (Զարեհ Խրախունի) | Մ[ԱՆՈՒԿԵԱՆ], Յ[ԱԿՈԲ]63
«Հերոսաբար»... (Հայկ Գիւլիքեւխեանի Մասին) | 66
Ներբող Առ Քննադատն N. N. | ՉԱՐԵՆՑ, Ե[ՂԻՇԷ]67
Վերափոխուած Վերաբերում | 68
Սլաւիկ Չիլոյեանի Մահը | ՄԻ ԽՈՒՄԲ ԸՆԿԵՐՆԵՐ69
Ses Lectuers Armeniens, 'Pakine' Se Met A L'Heure De La Poesie Arabe | L'ORIENT-LE JOUR70
Lettres Arabes Et Genocide Armenien | L'ORIENT-LE JOUR71
Երախտագիտական Լուռ Կոչ | 72
«Բագին»Ի 1975-Ի Բովանդակութիւնը | 73