1976-1
Բովանդակութիւն
ԽորագիրԷջ
Վերսկսելէ Առաջ | 0
Վերանորոգ Շնչառութեամբ | 1
Պղտոր Ջուրեր (Հատուած՝ Համանուն Վիպակէն) | ՍՆԱՊԵԱՆ, ՊՕՂՈՍ 5
Վայրեր (Հատուած) | ՊԸԼՏԵԱՆ, Գ[ՐԻԳՈՐ] 12
Սպասում (Վիպակ) -4 | ԻՇԽԱՆ, Մ[ՈՒՇԵՂ] 19
Պրիսմակ | ՊԷՐՊԷՐԵԱՆ, ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ26
Դասը (Կատակերգական Ողբերգութիւն) (Շար. 1) | ԻՈՆԵՍՔՕ, ԷՕԺԷՆ27
Հրաւէր Մեծերուն / Դուք Գիտէ՞Ք, Աչքեր/ Խորքին Շարժումը/ Սրբացած Դողեր/ Ալլահին Բեռը/ Հրամէ, Տար/ Գրեթէ... | ՀԵՐԵԱՆ, ՊԵՏՐՈՍ38
Քաղաքը… / Վայրկեանը... | ՏԷՐ ՍԱՐԳԻՍԵԱՆ, ՆԱԶ41
Մեծերուն Մեծ Կիրքին Օրինակով... | 45
Մոռցուած Բաներ | ՕՇԱԿԱՆ, Յ[ԱԿՈԲ]49
Փիլիսոփայական Մտքի Վիճակը Խորհրդային Հայաստանում (Շար. 3) | ՄԿՐՏՉԵԱՆ, Լ[ԵՒՈՆ]65
«... Եւ Շեշտ Իւրաքանչիւր Տառին Վրայ» | Կ[ԻՐԱԿՈՍԵԱՆ], Ս[ԱՐԳԻՍ]73
Cahier Noir (Ր. Սէթեան) | Ճ[ԻՆՊԱՇԵԱՆ], Ք[ՆԱՐ]77
Հալչող Արծաթներ | Մ[ԱՆՈՒԿԵԱՆ], Յ[ԱԿՈԲ]78
Անմահների Երթը (Ե. Հայրապետեան) | 79

Your email address will not be published. Required fields are marked *