1977-2
Բովանդակութիւն
ԽորագիրԷջ
Աշնանային (Վարիսիոններ) | ԳԵՂԱՐԴ, Յ[ԱՐՈՒԹԻՒՆ] 1
Լինե՞Լ Թէ Չլինել | ՉԱՐԽՈՒՏԵԱՆ, ՆՈՒՊԱՐ 5
Ուղիներով Անվերադարձ/ Անանդրադարձ Վայրկեաններու Քարափին | ՄԱՆՈՒԿԵԱՆ, ՅԱԿՈԲ 10
Սպասում | ԻՇԽԱՆ, Մ[ՈՒՇԵՂ] 14
Դասը (Կատակերգական Ողբերգութիւն) (Շար. 2) | ԻՈՆԵՍՔՕ, ԷՕԺԷՆ23
Մտապատկեր | ՃԵՐԱՆԵԱՆ, ՓԱՆՈՍ32
Պարապը | ՏԷՐ ՍԱՐԳԻՍԵԱՆ, ՆԱԶ33
«Եան»Դ Պինդ Պահիր» | 39
Սենա՞Լ, Իսկ Եա՞Ն-Ը («Չարենցեան Մասունքներ» Շարքից) | ԲԵՍ, ԳԱՐԵԳԻՆ40
Փիլիսոփայական Մտքի Վիճակը Խորհրդային Հայաստանում (Շար. 4) | ՄԿՐՏՉԵԱՆ, Լ[ԵՒՈՆ]42
Արթիւր Ադամով Կամ՝ Լինելութեան Մղձաւանջը (Շար. 4) | ՆԻՒՐԲԷԹԼԵԱՆ, ՎԱՉԷ 50
Ասատուր Պզտիկեան՝ Անջրպետներու Խուզարկուն | ԿԻՐԱԿՈՍԵԱՆ, Ս[ԱՐԳԻՍ]57
«Եւ Գրել, Գրել, Գրել...» / Ցաւալի Կորուստ Մը... (Լուդմիլա Մոտալովայի Մասին) | 66
Մեր Քոյրը, Մեր Ընկերը, Մեր Խրախուսիչը | ՄԱԹԵՒՈՍԵԱՆ, ՀՐԱՆՏ68
Ֆրանց Վերֆէլի Մասին | ՎԱՐԴԱՆԵԱՆ, Վ.69
Լուիզ Սերվիչէնի Հարիւր Հատորները | 70
Եւ Ես Երգեցի | ԶՕՐԵԱՆ, ՍՏԵՓԱՆ72
«Անհանգիստ Եւ Միշտ Ծարաւի» (Համազասպ Համբարձումեանի Մասին) | 74
Խորագիրը՝ Նկարներով | ՍԱՐԳՍԵԱՆ, ՄԿՐՏԻՉ76
Կամայական Մեկնաբանութիւններ | 78
Աւելի Զօրաւոր, Քան Իր Կացութիւնը (Ալպէր Քամիւի Մասին) | 80