1977-3
Բովանդակութիւն
ԽորագիրԷջ
Ո՞Վ Ասաց, Թէ Քաղաքները Չեն Մեռնում | ԿԱՐԱՊԵՆՑ, Յ[ԱԿՈԲ] 1
Տրտմութիւն/Հրաբուխ/Ինքնօրօրում/Թափառում/Երջանկութիւն | ԳԵՂԱՐԴ, Յ[ԱՐՈՒԹԻՒՆ] 8
Մինաս Աշխատող | ԻՇԽԱՆ, Մ[ՈՒՇԵՂ] 11
Հոլովոյթ Եւ Հեռանկար | ՄԱՆՈՒԿԵԱՆ, ՅԱԿՈԲ21
Նիւ Եորք Եւ Դարձ (Շար. 2) | ՍԱՆԻՆԵԱՆ, ՍՈՒՐԷՆ 22
Արգիլեալ Գօտի | ՊԷՐՊԷՐԵԱՆ, ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ37
Դասը (Կատակերգական Ողբերգութիւն) (Շար. 3 Եւ Վերջ) | ԻՈՆԵՍՔՕ, ԷՕԺԷՆ42
Էօժէն Իոնեսքոյի «Դասը» Կամ Զոհերուն Ճակատագիրը | ԿԻՐԱԿՈՍԵԱՆ, Ս[ԱՐԳԻՍ]47
Փիլիսոփայական Մտքի Վիճակը Խորհրդային Հայաստանում (Շար. 5 Եւ Վերջ) | ՄԿՐՏՉԵԱՆ, Լ[ԵՒՈՆ]55
Արթիւր Ադամով Կամ՝ Լինելութեան Մղձաւանջը (Շար. 5 Եւ Վերջ) | ՆԻՒՐԲԷԹԼԵԱՆ, ՎԱՉԷ 66
Ցանկամ Տեսնել... (Ն. Ռուսինեանի Մասին Կ. Յովհաննէսեանի Յօդուածին Առիթով) | 73
Ma Normandie | BERAT, FREDERIC78
Իմ Նորմանտին/Կիլիկիայ | ՌՈՒՍԻՆԵԱՆ Ն[ԱՀԱՊԵՏ]78
Երգ Հայրենի (Թարգմանօրէն) | ՊԷՇԻԿԹԱՇԼԵԱՆ, ՄԿՐՏԻՉ79
Ես Մեր Լեզուին Հարստութիւնը Զգացի, Երբ... (Ուի. Սարոյեան, Վ. Համբարձումեան) | 80