1977-4
Բովանդակութիւն
ԽորագիրԷջ
Մեր Դրացի Թորամանեանները | ՀԱՅԿԱԶ, ԱՐԱՄ 1
Աքուամարինա / Երկունք / Ինքնաճանաչում | ԿԻՐԱԿՈՍԵԱՆ, ՍԱՐԳԻՍ 17
Թագաւորի Փոքր Որդին | ԳՐԻԳՈՐԵԱՆ, ՎԱՀԱԳՆ33
Աշխարհահայեացք | ՊԷՐՊԷՐԵԱՆ, ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ31
Մինաս Աշխատող (Շար. 2 Եւ Վերջ) | ԻՇԽԱՆ, Մ[ՈՒՇԵՂ] 19
Անապատի Օրերից Մէկը | ՄԵԽԱԿԵԱՆ, ԱԼԵՔՍԱՆ36
Սուրճի Իմ Ծառ | ԻՍԱՋԱՆԵԱՆ, ԱԼԲԵՐՏ 39
Մարդուն Մարդկայնացումը (Ալ. Սոլժենիցինի Մասին) | 43
Ալեքսանդր Սոլժենիցին (Մարդը, Ճանապարհը, Գործը) (Շար. 1) | ՄԿՐՏՉԵԱՆ, Լ[ԵՒՈՆ]44
«Պատուիրեցին Յանձնել Ձեզ» (1937Ի Մտաւորական Սպանդի Մասին) | 51