1975-9-10
Բովանդակութիւն
ԽորագիրԷջ
Ժամանակ Եւ Խորհուրդք Իւր / Գրաբարին | ԶԱՐԴԱՐԵԱՆ, ՀՐԱՉ 1
«Սոնետների Պսակ»Ը | 4
Սոնետների Պսակ | ԷԴՈՅԵԱՆ, ՀԵՆՐԻԿ 6
Սպասում (Վիպակ) (Շար. 2) | ԻՇԽԱՆ, Մ[ՈՒՇԵՂ] 13
Անդունդներու Ծայրերուն | ԳԱՐԱԼԷՔԵԱՆ, ԱԶՆԻՒ26
Նոր Քաղաքը Կը Սկսի Երբ Կը Վերջանայ Անապատը... | ՉԱՐԽՈՒՏԵԱՆ, ԱՐԱՔՍԻ Ն. 27
Եւ Կինը Սեւ Ածուխ Է | ՐԻՖԱԻՅԷ, ԵԱՍԻՆ32
Ժիլ Լափուժի Հետ Զրոյց | 35
«Մտաւորականը Կը Պայթեցնէ Առասպելները» | ԼԱՓՈՒԺ, ԺԻԼ 36
Փիլիսոփայական Մտքի Վիճակը Խորհրդային Հայաստանում (Շար. 1) | ՄԿՐՏՉԵԱՆ, Լ[ԵՒՈՆ]41
Արթիւր Ադամով Կամ՝ Լինելութեան Մղձաւանջը (Շար. 3) | ՆԻՒՐԲԷԹԼԵԱՆ, ՎԱՉԷ 49
Գեղանկարչական Վերաքաղ (Ակնարկ) | ԿԻՐԱԿՈՍԵԱՆ, ՍԱՐԳԻՍ62
Նորերին Պէտք Է Ոչ Միայն Հաւատալ | ԱՆԱՆԵԱՆ, ԳԱՌՆԻԿ77
Վիրաւորական Հոգատարութիւն... | 77
Դասականի Որոնումները... | ԹՈՓՉԵԱՆ, ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ77