1977-10

ԲԱԳԻՆ, ԺԵ.-ԺԶ. ՏԱՐԻ,
1977 ԹԻՒ 10

Բացառիկ թիւ նուիրուած՝ գրական դէմքերու

Ներբեռել PDF տարբերակը

Բովանդակութիւն
ԽորագիրԷջ
Հոսանքն Ի Վեր... (Հայ Դպրոցը Եւ Ուսուցիչը) | 1
Ս. Մեսրոպ Մաշտոց | 7
Մեսրոպ Մաշտոց | ԱՂԱՅԵԱՆ, ԷԴՈՒԱՐԴ8
Գ. Նարեկացիի Մասին | Մ. Մ.9
Մխիթար Գոշ | Է. Պ.10
Վարդան Արեւելցի | Փ. Ա.11
Գլաձոր Համալսարանը | ԳԱԲՐԻԷԼԵԱՆ, ՀԵՆՐԻԿ 12
Յովնան Որոտնեցի | ԱՐԵՒՇԱՏԵԱՆ, Ա. 15
Գրիգոր Տաթեւացի | ԽԵՉՈՒՄԵԱՆ, ՎԻԳԷՆ 17
Լազարեան Ճեմարան | Մ. Գ. 22
Դպրոց Ազնիւ Ու Բարի Անունով | ՋԱՆՋՈՒՂԱԶԵԱՆ, ԱՒԵՏԻՔ24
Դորպատի Դերը... | ԱԲԵՂԵԱՆ, ԱՐՏԱՇԷՍ27
Պետրոս Մաղաքեան | ՊԷՇԻԿԹԱՇԼԵԱՆ, ՆՇԱՆ34
Տէր Թոդիկի Դպրոցը | ՐԱՖՖԻ35
Տէր Թոդիկը | ՊՕՅԱՃԵԱՆ, ԵԴ[ՈՒԱՐԴ]37
Մուրատ Ռափայէլեան Վարժարան | ՉՕՊԱՆԵԱՆ, ԱՐՇԱԿ38
Գէորգեան Ճեմարանը | ՎՐԱՑԵԱՆ, ՍԻՄՈՆ41
Սանասարեան Վարժարան | ԹԱՇՃԵԱՆ, Ն.45
Թռուցիկ Յիշատակներ | ՍՐՄԱՔԷՇԽԱՆԼԵԱՆ, ԵՐՈՒԱՆԴ48
Մելքոն Կիւրճեան | ՍԻՄՔԷՇԵԱՆ, ԵԴ.51
Աճառեանի Հետ | ՍՏԵՓԱՆԵԱՆ, Գ.52-53
Թլկատինցին Իր Աշակերտներուն Հետ | ՆՈՒՐԻԿԵԱՆ, ԲԵՆԻԱՄԻՆ54
Ինչպէ՞Ս Գրուեցաւ «Ազատութեան Ճանապարհին» | ԱՀԱՐՈՆԵԱՆ, Ա[ՒԵՏԻՍ]56
Խրիմեան Հայրիկ Որպէս Դաստիարակ | ՊԱԼՃԵԱՆ, Կ. (ՎԱԶԳԷՆ Ա. ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ57
Կրթական Եւ Մտաւորական Վերածնունդը Տարօնի Մէջ | ՍԱՍՈՒՆԻ, Կ[ԱՐՕ]58-59
Ռէթէոս Պէրպէրեան Իբրեւ Դաստիարակ | ՀԻՆԴԼԵԱՆ, Յ. Թ.60
Վարուժան՝ Մեր Ուսուցիչը | ՊԱՏՐԻԿ, ԱՌԱՔԵԼ Ն.61-62
Դաստիարակը | ՎԱՐՈՒԺԱՆ, ԴԱՆԻԷԼ63
Կոմիտասի Աւանդների Շարունակողները | ՆԱԶԻՆԵԱՆ, ԱՐՏԱՇԷՍ64
Մեր Վարժապետները - Յ. Օշական | ՀԱՅԿԱԶ, ԱՐԱՄ66
Յ. Օշական՝ Ուսուցիչը | ՍՆԱՊԵԱՆ, ՊՕՂՈՍ70
Մելգոնեան Կրթական Հաստատութիւնը | ՓԱՆՈՍԵԱՆ, ՍՄԲԱՏ72
Շահան Պէրպէրեան | Ա. Ա. Թ.78
Անթիլիասի Դպրեվանքը | 79
Լեւոն Շանթ Դաստիարակ | ԻՇԽԱՆ, Մ[ՈՒՇԵՂ]80
Համազգայինի «Նշան Փալանճեան» Ճեմարան | 83
Նիկոլ Աղբալեանի Մէկ Պահը | ՓԱՓԱԶԵԱՆ, Բ[ԱԲԳԷՆ]85
Դպրոցն Ահա... | ՅԱԿՈԲԵԱՆ, ԺԱԳ Ս.87
Մեր Դպրոցի Լոյսը | ԿԱՐԱՊԵՆՑ, ՅԱԿՈԲ88
«Քարէն Էփփէ» Ճեմարանը | Մ., Ե.90
Ուսուցիչը... | ՉԱՐԽՈՒՏԵԱՆ, ՆՈՒՊԱՐ92
Ե. Չարենց՝ Ուսուցիչը | 94
Ե. Չարենց՝ Ուսուցիչը | ԱՐՄԷՆ, ՄԿՐՏԻՉ94
Պատգամ | ՄԱՀԱՐԻ, ԳՈՒՐԳԷՆ95
Չարենցի Մասին | ԹԱՄՐԱԶԵԱՆ, ՀՐԱՆՏ95
Նախորդ Սերունդներուն Աւանդը | ՊԷՐՊԷՐԵԱՆ, ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ96
«Այդ Է Իմ Կերակուր Եւ Ըմպելի...» | ԳԱՐԵԳԻՆ Բ. ԱԹՈՌԱԿԻՑ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ97