1980-10
Բովանդակութիւն
ԽորագիրԷջ
Հում Նիւթ՝ Դասական Կառոյցով Գրուելիք Մի Սովորական Պատմութեան Համար | ԿԱՐԱՊԵՆՑ, ՅԱԿՈԲ 1
Յայտնութիւն | ՇԱՀԻՆԵԱՆ, ԿՈՐԻՒՆ5
Հաղորդակցութիւն (Մեկնաբանութիւն Առաջին) | ԴԻՄԱՔՍԵԱՆ, Ն. 20
Ա'Լ Չսպասելու Համոզումով/ Շարունակուող Գինարբուք/Քալելու Արուեստը | ՔԷՕՐՕՂԼԵԱՆ, ՇԱՀԷ25
Պանդոկը (Շար. 1) | ԱԲԵԼԵԱՆ, ԱՐԱ 28
Անեզրական Օրօրով... | ՃԵՐԱՆԵԱՆ, ՓԱՆՈՍ37
Տարաժամ Մահը Եւ Արթիւր Ադամովի «Խոստովանանք»Ը | ԱՐԹՕ, ԱՆԹՈՆԷՆ38
Անարուեստ Պատմուածքին Եւ Գեղարուեստական Նորավէպին Մասին | ՀԱՃԵԱՆ, ՄԿՐՏԻՉ41
Romance - Սիրավէպի Ծաղկումը | ՍԱՆԻՆԵԱՆ, ՍՈՒՐԷՆ45
Միաձայն Զրոյց Զարեհ Որբունիի Հետ (Շար. 1) | ՊՉԱՔՃԵԱՆ, ՄՈՎՍԷՍ50
«Զինադուլ 27» (Արա Աբելեան) | ՊԷՐՊԷՐԵԱՆ, Յ[ԱՐՈՒԹՒԻՆ]65
Թիւրն Ու Թերին՝ Այսօր (Շար. 4) | ՔԻՒՐՔՃԵԱՆ, Յ[ԱՐՈՒԹԻՒՆ]67
Հաշուետուութիւն Գ. Մելիտինեցի Գրական Մրցանակի Դատակազմի | ԴԻՒԱՆ Գ. Մ. Գ. Մ. ԴԱՏԱԿԱԶՄԻ69
60 Տարի Հայ Գրականութիւն Սուրիոյ Եւ Լիբանանի Մէջ | 72
Ցեսլաու Միլոց Նոպէլեան Մրցանակակիր | 74
Եղերերգութիւն N. N.Ի Համար | ՄԻԼՈՑ, ՑԵՍԼԱՈՒ75
Մշակութային Լուրեր | 77