1980-9
Բովանդակութիւն
ԽորագիրԷջ
Արեւադարձային | ՉԱՐԽՈՒՏԵԱՆ, ՆՈՒՊԱՐ 1
Շաբաթ Մի Առաւօտ Գայլուհու Եւ Ոչխարի Կեանքից | ՍԱՆԻՆԵԱՆ, ՍՈՒՐԷՆ 10
Այրեցեալ Գօտի / Դիակի Մը Անծանօթ | ՄԱՆՈՒԿԵԱՆ, ՅԱԿՈԲ 19
«Էդ Ցորենհաց Է, Հա՜Ց...» | 23
Մատեան Եղելութեանց | ԽԱՆԶԱԴԵԱՆ, ՍԵՐՕ24
Ծովափին/Քարաթումբեր | ՊԷՐՊԷՐԵԱՆ, ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ28
Զզուանք | ՇԱՀԱՆԴՈՒԽՏ30
Հնչեակ | ԹԵՄԻԶԵԱՆ, ԳԷՈՐԳ36
Յակոբ Օշական Եւ Արեւմտահայ Նորավէպը | ՊԸԼՏԵԱՆ, ԳՐ[ԻԳՈՐ]37
Խորհրդահայ Գրական Արուարձաններու Կացութեան Շուրջ | ՄԿՐՏՉԵԱՆ, Լ[ԵՒՈՆ]57
Խաղերը | ԴԻՄԱՔՍԵԱՆ, Ն.66
Ի Խնդիր Ներզօր Մամուլի (Ընդհանուր Ակնարկ) | ԿԻՐԱԿՈՍԵԱՆ, Ս[ԱՐԳԻՍ]71
Թիւրն Ու Թերին՝ Այսօր (Շար. 3) | ՔԻՒՐՔՃԵԱՆ, Յ[ԱՐՈՒԹԻՒՆ]77
Գրական Մրցանք Սփիւռքի Համար | 80