1980-12
Բովանդակութիւն
ԽորագիրԷջ
Մարդը Նորէն, Մարդը Նորէն... | ՊՕՅԱՃԵԱՆ, ԵԴՈՒԱՐԴ 1
Վարձու Սենեակ | ՈՐԲՈՒՆԻ, ԶԱՐԵՀ 6
...Ո՜Վ Լալագէ | ՎԱՐՈՒԺԱՆ, ԴԱՆԻԷԼ 17
Ճախարակը | ՔԵՊԱՊՃԵԱՆ, ՐԱՖՖԻ20
Օր Մըն Էր, Հեռո՜Ւ…/Տարածութեան Սահմանէն Դուրս... | ՃԵՐԱՆԵԱՆ, ՓԱՆՈՍ26
Եւ Ես Եկայ | ՀԵՐԵԱՆ, ՊԵՏՐՈՍ36
Մուտք՝ Որբունիի Գրականութենէն Ներս (Շար. 1) | ՊԷՐՊԷՐԵԱՆ, ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ39
Երեւանի «Լիտերատուրնայա Արմենիա» Ամսագրի Քսանամեակի Առթիւ | ՄԿՐՏՉԵԱՆ, Լ[ԵՒՈՆ]42
Թիւրն Ու Թերին | ԵՂԻԱՅԵԱՆ, ԱՐՄԵՆԱԿ ՏՈՔԹ.48
Թիւրն Ու Թերին՝ Այսօր (Շար. 5) | ՔԻՒՐՔՃԵԱՆ, Յ[ԱՐՈՒԹԻՒՆ]61
Երաժշտութեանբնոյթը | ՇԱՀԻՆԵԱՆ, ԿՈՐԻՒՆ63
Սադուռնական Սարսափ... | 66
Ահա Մի Ուրիշը | ՇԻՐՎԱՆԶԱԴԷ, Ա.69
«Բագին»Ի 1980Ի Բովանդակութիւնը | 70
Պանդոկը| Ա. Աբէլեան27