1981-10
ԽորագիրԷջ
Պուէտը | ԶԱՐԴԱՐԵԱՆ, ՀՐԱՉ 1
Իրաքեան Արդի Բանաստեղծութիւնը | Կ[ԻՐԱԿՈՍԵԱՆ], Ս[ԱՐԳԻՍ]5
Գետը Եւ Մահը | ՍԱՅԵԱՊ, ՊԱՏԸՐ ՇԱՔԷՐ 6
Կը Ծնիմ... Եւ Կ'Այրիմ Իմ Սիրով | ՊԱՅԵԱԹԻ, ԱՊՏԸԼ ՈՒԱՀՀԱՊ 8
Երկու Դէմքեր | ՀԱՅՏԱՐԻ, ՊԱԼԱՆՏ 11
Տղմուտ Սենեակի Մը Հանդիպումը | ՇԱՀԱՆԴՈՒԽՏ13
Դեռատի Աղբահաւաք | ՃԻՒՂԵԱՆ, ԱՐԱՄ23
Փօլ Վիալարի «Իրիկուն»Ը | ՏԸ ՊՕՓԼԱՆ, ՌՈՊԵՐ24
Իրիկուն (Մէկ Արար -Հայացուց Տիրան Աճէմեան) | ՎԻԱԼԱՐ, ՓՕԼ25
Այցելուս/ Ու Քո Տարին | ԳԱԲՐԻԷԼԵԱՆ, ԱՐԵՒԻԿ36
Միջնարար (Հատուած) | ՍՆԱՊԵԱՆ, ՊՕՂՈՍ39
Եզնիկ Կը Դասախօսէ Օքսֆորտի Մէջ... | ԳԱՐԵԳԻՆ Բ. ԱԹՈՌԱԿԻՑ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ47
Գրականագիտութիւնը Հայաստանի Մէջ | ԴԻՄԱՔՍԵԱՆ, Ն.61
«Օխրանա»Յի Տեղեկագիրը - Ժանդարմական Վարչութեան Զեկուցումը Հայերի Յեղափոխական Շարժումների Մասին (Շար. 3) | ՏԷՐ ՄԻՆԱՍԵԱՆ, ԱՆԱՀԻՏ65
Երկու Խօսք («Երկու Սերունդ» Հատորի Յառաջաբան) | ՍՆԱՊԵԱՆ, ՊՕՂՈՍ74