1981-12
ԽորագիրԷջ
Երբ Գնացքները Կ'ուշանան | ՈՐԲՈՒՆԻ, ԶԱՐԵՀ 1
Ապաստան | ՊԸԼՏԵԱՆ, ԳՐ[ԻԳՈՐ] 14
Յուշեր Լ. Շանթի Կեանքէն (Շար. 2 Եւ Վերջ) | ԻՇԽԱՆ, Մ[ՈՒՇԵՂ]20
Ընդերկրեայ Տառապանք | ՄԱՆՈՒԿԵԱՆ, ՅԱԿՈԲ33
Բանաստեղծներու Ըմբոստ Սերունդը Եւ Իր Բիւրեղեայ Ձայնը (Իրաքցի Բանաստեղծներու Մասին) | ԿԻՐԱԿՈՍԵԱՆ, Ս[ԱՐԳԻՍ]35
«Օխրանա»Յի Տեղեկագիրը - Ժանդարմական Վարչութեան Զեկուցումը Հայերի Յեղափոխական Շարժումների Մասին (Շար. 5 Եւ Վերջ) | ՏԷՐ ՄԻՆԱՍԵԱՆ, ԱՆԱՀԻՏ41
Զօրայր Խալափեանի «Մեռնող - Յառնող»Ը (Շար. 2 Եւ Վերջ) | ՊԷՐՊԷՐԵԱՆ, ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ53
Պերթոլտ Պրեխտի Դիւցազներգական Թատրոնի Ըմբռնումը | ՇԱՀԻՆԵԱՆ, ԿՈՐԻՒՆ61
Հերթական Կամայականութիւն Եւ Անբարեխղճութիւն Հերթական... (Բ.) | 65
«Բագին»Ի 1981Ի Բովանդակութիւնը | 76