1986-6
ԽորագիրԷջ
Փոխասացութիւն Փորուող Հորիզոններու | ՇԱՀԻՆԵԱՆ, ԿՈՐԻՒՆ 1
Սարգիս Սարգիսեան (1930-1985) | 7
Սթրաթեժի | ՍԱՐԳԻՍԵԱՆ, ՍԱՐԳԻՍ 8
Իբրեւ Անբիծ Մեղեդի/Թարգմանութեան Պէս Կիսահաղորդ | ՍԱՐԱՃԵԱՆ, ԷԼՕ27
Առաջին Ժամանակ (Շար. 4 Եւ Վերջ) | ԲԻՒԶԱՆԴԱՑԻ, ՆՈՐԱՅՐ28
Անստորագիր Նամակ Մը Անանուն Աղջկայ Մը Ուղղուած / Զգայահերձ Ճանապարհորդը | ՎԱՐԱՆ ՈՒԺ36
Եղնիկը | ԿԱՐԱՊԵՆՑ, ՅԱԿՈԲ38
Քամին Կ'Անցնի | ՃԵՐԱՆԵԱՆ, ՓԱՆՈՍ46
Անհող Եւ Հողահզօր (Ժագ. Ս. Յակոբեանի Մասին) | ԹԵՔԵԱՆ, ՎԵՀԱՆՈՅՇ47
Սփիւռքի Բանաստեղծին | ԹԵՔԵԱՆ, ՎԵՀԱՆՈՅՇ53
Սերունդի Մը Տագնապներուն Յանձնառու Արձակագիրները | ԿԻՐԱԿՈՍԵԱՆ, ՍԱՐԳԻՍ58
Քերթողական Աճող Սահմաններ (Շար. 2 Եւ Վերջ) | ՊԷՐՊԷՐԵԱՆ, ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ65
Հո'Լ Արա, Եզօ՜... | 75
Հարկինք | ՎԱՐՈՒԺԱՆ, ԴԱՆԻԷԼ77
«Տուր Ձեռքդ, Կեանք» (Հատուած) | ԱՅՎԱԶԵԱՆ, ՍՈՒՐԷՆ78
Եզը | ՍԱՀԵԱՆ, ՀԱՄՕ79
Երկու Հանդիպում Սեւակի Հետ | ՑՈՒՑՈՒԼԵԱՆ, ՍԱՄՈՒԷԼ80