Ճեսի Արլէն

ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆՆԵՐ

Բառ

 

Բառին մէջ կր մտնէ
լարախաղացը
եւ կը գտնէ
անհունութիւն մը.

բեն-ի փորով կը շրջի
կլոր-մլոր՝ բոլոր.
այբ-ի ճաղին վրայ կ’իյնայ
         ցցահար.
իրմէ պզտիկ մաս մը կը մնայ
        ընդմիշտ.

մնացորդը անցորդ մըն է,
որ կր ցատկէ միւս գագաթներէն.
ռա-ի կորէն վար կը սահի,
անոր բեմը կեցած
կը խոնարհի։

 

Բոժոժ

Ամբողջ սերունդս
կա՛մ բժիշկ, կա՛մ փաստաբան պիտի ըլլայ։

Մէկը հիւանդ պէտք է րլլայ, որպէսզի բուժելիք ունենան.
հիւանդն եմ՝ արբած, անքուն, ջերմոտ.
անոնց համար զոհ եմ։

Մէկն ալ ոճրագործ պէտք է րլլայ, որպէսզի պաշտպանելիք ունենան.
ոճրագործն եմ՝ զանցառու, զառանցող, այրող.
անոնց համար գրող եմ։

ԾԶ. ՏԱՐԻ, 2017 ԹԻՒ 3

Your email address will not be published. Required fields are marked *