Ե. Տարի, 1966 թիւ 8-9
Ե. Տարի, 1966 թիւ 8-9

ԲԱԳԻՆ, Ե. ՏԱՐԻ,
1966 ԹԻՒ 8-9

Բացառիկ թիւ նուիրուած՝ Աւետիս Ահարոնեանի 100ամեակին

Ներբեռնել PDF տարբերակը

Բովանդակութիւն
ԽորագիրԷջ
Ա. Ահարոնեանի Ծննդեան 100-Ամեակը | [ԲԱԳԻՆ] 1
Ա. Ահարոնեան | ՊՕՅԱՃԵԱՆ, ԵԴ[ՈՒԱՐԴ]2
Պատգամաւորներս | ՎԱՐՈՒԺԱՆ, Դ[ԱՆԻԷԼ]8
«Ղեղոյի Արտ»ի Ակօսներուն | ՍՆԱՊԵԱՆ, Պ[ՕՂՈՍ] 10
Արիւնի Ձայնը | Ա[ՀԱՐՈՆԵԱՆ], Ա[ՒԵՏԻՍ] 13
Աւետիս Ահարոնեան | ՀԱՄԱՍՏԵՂ20
Ա. Ահարոնեանին | ԻՓԷԿԵԱՆ, ՀՈՒՐԻ25
Աւետիս Ահարոնեան | ՍԱՍՈՒՆԻ, Կ[ԱՐՕ] 26
«Հազրէ»Ի Ընթերցումը | ՀԱՅԿԱԶ, ԱՐԱՄ 31
Մասիս | ԱՀԱՐՈՆԵԱՆ, ԱՒԵՏԻՍ34
Ա. Ահարոնեան | ՄԽԻԹԱՐԵԱՆ, ԳՈՒՐԳԷՆ40
Աւետիս Ահարոնեան | ԹԷՕԼԷՕԼԵԱՆ, ՄԻՆԱՍ46
Աւետիս Ահարոնեան (Հատուած) | ՕՇԱԿԱՆ, Յ[ԱԿՈԲ]47
«Քոնը Գիրքն Է...» | ՆԳՐՈՒՐԵԱՆ, ԳՐԻԳՈՐ51
*** | ԹԱՇԵԱՆ, Բ[ԵՆԻԱՄԻՆ]53
Վազրիկը Ազատութեան Ճանապարհին Վրայ | ՓԱԹԱՆԵԱՆ, ՆԱԶԱՐԷԹ54
Առանց Քրիստափորի... | ԱՀԱՐՈՆԵԱՆ, ԱՒԵՏԻՍ61
«Լազաթ Տուեց «Խայ»ը»62
«Խայը» | ԱՀԱՐՈՆԵԱՆ, ԱՒԵՏԻՍ63
Երբ Դուք Կաք | ԱՀԱՐՈՆԵԱՆ, ԱՒԵՏԻՍ69
Հոգեբանը Եւ Գաղափարախօսը | ՃԱՆԱՇԵԱՆ, Հ. Մ.70
Սիրեցէք Գիրն ու Լեզուն | ԱՀԱՐՈՆԵԱՆ, Ա[ՒԵՏԻՍ]74
Թիւրքահայի Տանջանքների Թարգմանը | ԼԷՕ75
Հերոսութիւնը... | ԱՀԱՐՈՆԵԱՆ, Ա[ՒԵՏԻՍ]79
Թուխ Արամազդը | ԵՍԱՅԵԱՆ, ԶԱՊԷԼ80
Հայրենասէր Գաղափարախօսը եւ Բանաստեղծը | ՊԱՐՍԱՄԵԱՆ, ՄԿՐՏԻՉ82
Արարատը Փլաւ87
Վերջին Ճառը | ԱՀԱՐՈՆԵԱՆ, ԱՒԵՏԻՍ87
Քաղաքական Գործիչը (Ա. Ահարոնեան) | ԶԷՅԹԼԵԱՆ, ՍԱՐԳԻՍ92
Սեւրի Դաշնագիրը | ԱՀԱՐՈՆԵԱՆ, ԱՒԵՏԻՍ94
Թոփազ (Թատրոն) | Փ[ԱՓԱԶԵԱՆ], Բ[ԱԲԳԷՆ] 74
Տիւրան Տիւրան | Փ[ԱՓԱԶԵԱՆ], Բ[ԱԲԳԷՆ]76
Երգչուհի Թամարա Փիլոսեան | ԱՃԷՄԵԱՆ, ՏԻՐԱՆ 77
Գլաձոր (Դպրոցական Պարբերաթերթեր) | [ԲԱԳԻՆ]78
Հ. Յովհ. Վ. Մըսըրեանի Հայագիտական Գործունէութեան Յիսնամեակը | [ԲԱԳԻՆ]79