ԲԱԳԻՆ, Ե. ՏԱՐԻ, 1966 ԹԻՒ 7
ԲԱԳԻՆ, Ե. ՏԱՐԻ, 1966 ԹԻՒ 7
Բովանդակութիւն
ԽորագիրԷջ
Մեղեդի ու մտածում | ՊԷՇԻԿԹԱՇԼԵԱՆ, ՆՇԱՆ 1
Մա՜րդը նորէն... | ՊՕՅԱՃԵԱՆ, ԵԴՈՒԱՐԴ 4
Մտածումներ | ՈՐԲՈՒՆԻ, Զ[ԱՐԵՀ] 12
Հայելու միջից / Յե'տ դառնալ նորէն | ԱՐՄԱՆՏ16
Սարերու Ասլանը (Գէորգ Չաւուշի կենսագրավէպը) | ՍԱՍՈՒՆԻ, Կ[ԱՐՕ] 17
Թէ իմաստուն լինես... | ԳԱՌՕՆԷ, ԱՐԱՄ 31
Կարգուելու «մեթոտ» մը | ԱԲԵԼԵԱՆ, ԳԷՈՐԳ32
Քսանամեակի մը կեանքը եւ գրականութիւն | ՓԱԹԱՆԵԱՆ, ՆԱԶԱՐԷԹ37
Ընդհանուր ակնարկ միջազգային արդի գրականութեան վրայ (1945-1965) | ՉԱՐԽՈՒՏԵԱՆ, Ն[ՈՒՊԱՐ] 48
Համաստեղի հետ | ՆՈՒՐԻԿԵԱՆ, Բ[ԵՆԻԱՄԻՆ]54
Միւսլիմ տարրերուն դժգոհութիւնը եւ գաղափարական նոր հոսանքներու ծագումը | ՏԱՍՆԱՊԵՏԵԱՆ, ԵԴ[ՈՒԱՐԴ] 60
Արուեստագէտներու հետ | Գ[ԵՂԱՐԴ], Յ[ԱՐՈՒԹԻՒՆ]66
«Բայց մոռանում ենք» | 67
«Ես էլ իմ տողերիս մէջ»... | 68
«Ես Անդրանիկի զինուորն եմ»... | 69
Ամաչեց այնպէս | 71
Իմ Հայրենիքը | ՊՕՂՈՍԵԱՆ, ՌԱԶՄԻԿ71
Սօս-Վանի / Գրիգոր Ճիզմէճեան/Երուանդ Բազէն/Վահրամ Ալազան/Աշոտ Ասլըն | 72
Հայկաշէն Ուզունեան Գրական Մրցանակի յայտարարութիւն | 75
Պիքֆայայի յուշակոթող | 76
Մամլոյ Հաղորդագրութիւն-Եղեռնի յիսնամեակ | 77
Մշակութային լուրեր | 79