Ե. ՏԱՐԻ, 1966 ԹԻՒ 11
Ե. ՏԱՐԻ, 1966 ԹԻՒ 11
Բովանդակութիւն
ԽորագիրԷջ
Եդուարդ Պօյաճեան | 1
Մի մարդ եւ երկու շիրիմ -2 եւ վերջ | ԿԱՐԱՊԵՆՑ, ՅԱԿՈԲ 3
Աշխարհներու երգը | ՍԵՒԱՆ, ԱՐՄԷՆ16
Սարերու Ասլանը (Գէորգ Չաւուշի կենսագրավէպը) | ՍԱՍՈՒՆԻ, Կ[ԱՐՕ] 29
«Ժողովուրդների բարեկամութիւնը»... Թղթի վրայ (Հայաստանեան հրատարակութիւնների առթիւ) | ՄԿՐՏՉԵԱՆ, Լ[ԵՒՈՆ]57
Ընդհանուր ակնարկ Միջազգային Արդի գրականութեան վրայ (1945-1965) | ՉԱՐԽՈՒՏԵԱՆ, Ն[ՈՒՊԱՐ] 64
Օսմանցիականութեան նահանջը եւ թուրանականութեան յաղթանակը | ՏԱՍՆԱՊԵՏԵԱՆ, ԵԴ[ՈՒԱՐԴ] 68
«Բագին»ի զրոյցները - Ինչո՞ւ մեր գրականութիւնը չի հասնիր միջազգային գրականութեան մակարդակին (Զ. Որբունի) | 76
Մշակութային լուրեր | 79