Ե. Տարի, 1966 թիւ 10
Ե. Տարի, 1966 թիւ 10
Բովանդակութիւն
ԽորագիրԷջ
Մի մարդ եւ երկու շիրիմ- 1 | ԿԱՐԱՊԵՆՑ, ՅԱԿՈԲ 1
Աշխարհներու երգը | ՍԵՒԱՆ, ԱՐՄԷՆ13
Սարերու Ասլանը (Գէորգ Չաւուշի կենսագրավէպը) | ՍԱՍՈՒՆԻ, Կ[ԱՐՕ] 21
Extra/Diario El Mund0/El Trabaio/Բոկոտն Աստուած | ԿԻՐԱԿՈՍԵԱՆ , ԱԼԻՍԻԱ32
Զարեհ Մ. Որբունի | 34
Խենթը ըսաւ, խելօքը հաւատաց | ՈՐԲՈՒՆԻ, Զ[ԱՐԵՀ] 35
Հայը (հեքիաթ) | ՄԵՀԵԱՆ, Կ.42
Ուղի կը փնտռենք... | ԹԱՇԵԱՆ, Բ[ԵՆԻԱՄԻՆ]45
Ընդհանուր ակնարկ Միջազգային Արդի գրականութեան վրայ (1945-1965) | ՉԱՐԽՈՒՏԵԱՆ, Ն[ՈՒՊԱՐ] 49
Օսմանցիականութեան նահանջը եւ թուրանականութեան յաղթանակը | ՏԱՍՆԱՊԵՏԵԱՆ, ԵԴ[ՈՒԱՐԴ] 55
«Ժողովուրդների բարեկամութիւնը»... Թղթի վրայ (Հայաստանեան հրատարակութիւնների առթիւ) - 1 | ՄԿՐՏՉԵԱՆ, Լ[ԵՒՈՆ]61
Նամակ՝ Ճոն Շթայնպէքի | ԵՒՏՈՒՇԵՆԿՕ, ԵՒԳԵՆԻ67
Երկու գայլեր... | 69
Նամակ՝ Եւտուշենկոյի | ՍԹԱՅՆՊԷՔ, ՃՈՆ69
Հատընտիր (Գուրգէն Բորեան) Երեւան, 1966 | ԳԵՂԱՐԴ, Յ[ԱՐՈՒԹԻՒՆ]71
Զ. Սիւրմէլեանի «Սասմայ Ծռեր»ը Անգլերէնով | 73
Բանաստեղծական մոնտաժ/ Հայրենի հանդում/Քեզ համար իմ սէր/ Նախաճաշ | 74
Քանդակագործ Եւգինէ Եփրեմեան | 78
Մշակութային լուրեր | 79