ԲԱԳԻՆ, Ե. ՏԱՐԻ, 1966 ԹԻՒ 1
ԲԱԳԻՆ, Ե. ՏԱՐԻ, 1966 ԹԻՒ 1

ԲԱԳԻՆ, Ե. ՏԱՐԻ,
1966 ԹԻՒ 1

Բացառիկ թիւ նուիրուած՝
Համաստեղի գրական գործունէութեան

Ներբեռել PDF տարբերակը

Բովանդակութիւն
ԽորագիրԷջ
Համաստեղ | ԲԱԳԻՆ1
Համաստեղ | ԴԱՐԲԻՆԵԱՆ, Ռ[ՈՒԲԷՆ] 3
Զրոյց շունի մը հետ | ՀԱՄԱՍՏԵՂ17
Համաստեղ | ՊՕՅԱՃԵԱՆ, ԵԴ[ՈՒԱՐԴ] 32
Համաստեղ- Քաջն Նազար եւ 13 պատմուածքներ | ՍՆԱՊԵԱՆ, Պ[ՕՂՈՍ]51
Պարզութիւն եւ բարութիւն | ԻՇԽԱՆ, Մ[ՈՒՇԵՂ] 54
Յ. Օշականի մասին | ՀԱՄԱՍՏԵՂ57
Մարգարէն | ՃԻՊՐԱՆ, ԽԱԼԻԼ/ԹԱՐԳՄ. ՀԱՄԱՍՏԵՂ58
Յարգա՜նք, Հայ տոհմիկ շունչին (Համաստեղի 70-ամեակին առթիւ) | ԳԵՂԱՐԴ, Յ[ԱՐՈՒԹԻՒՆ]60
Համաստեղի «Աղօթարան»ը | ԿԱՐԱՊԵՆՑ, Յ[ԱԿՈԲ]63
Ես չոպանն եմ... | ՀԱՄԱՍՏԵՂ66
Համաստեղի յոբելեանը | ՎՐԱՑԵԱՆ, Ս[ԻՄՈՆ]68
Նազանի | ՀԱՄԱՍՏԵՂ69
Համաստեղի հետ | ՍԱՍՈՒՆԻ, Կ[ԱՐՕ] 70
Վկայութիւններ՝ Համաստեղի մասին | 77
Համաստեղի գործերը | 79
«Բագին»ի գրական զրոյցները (Նիւթ Համաստեղի «Այծետոմար»ը- զեկուցող՝ Պ. Սնապեան | 80