ԲԱԳԻՆ, Ե ՏԱՐԻ, 1966 ԹԻՒ 2
ԲԱԳԻՆ, Ե ՏԱՐԻ, 1966 ԹԻՒ 2
Բովանդակութիւն
ԽորագիրԷջ
...Եւ աչկունքն էին արեգակունք | ՍՆԱՊԵԱՆ, Պ[ՕՂՈՍ] 1
Գիրեր անծանօթ | ՊՕՅԱՃԵԱՆ, ԵԴՈՒԱՐԴ 5
Սարերու Ասլանը (Գէորգ Չաւուշի կենսագրավէպը) | ՍԱՍՈՒՆԻ, Կ[ԱՐՕ] 10
Վիեննայի վարդը | ՃԱՊՐԻ, ՆԱԶԷՄ25
Մտածումներ | ՈՐԲՈՒՆԻ, Զ[ԱՐԵՀ]29
Մղձաւանջ/Ոտնահետքերը/Մանիշակդ իմ | ԱՐՄԱՆՏ32
Քաղքենի աղջիկը | ԳԻՐԷՋԵԱՆ, ԶՕՀՐԱՊ33
Խոստում | ԶՕՐԵՆՑ, ՎԱՐԴԱՆ37
Շրջուն լրագիրը | ԱԲԷԼԵԱՆ, ԳԷՈՐԳ38
Գրական ժամանակակից հոսանքներ - 1 | ՕՇԱԿԱՆ, Վ[ԱՀԷ]41
Բանաստեղծութիւնը մեր մէջ (Հայաստան եւ սփիւռք) | ՃԻԶՄԷՃԵԱՆ, ԳՐԻԳՈՐ46
Ընդհանուր ակնարկ միջազգային արդի գրականութեան վրայ (1945-1965) | ՉԱՐԽՈՒՏԵԱՆ, ՆՈՒՊԱՐ57
Բանաստեղծ Փիթըր Վիրէճի դասախօսութիւնը սրտերու յեղափոխութիւն մը | Փ[ԱՓԱԶԵԱՆ], Բ[ԱԲԳԷՆ] 64
«Բարեյուսոյ հրուանդան» | ՊՕՅԱՃԵԱՆ, ԵԴ[ՈՒԱՐԴ] 67
Զրոյցը | 72
Սուրէն Քոչարեան | Փ[ԱՓԱԶԵԱՆ], Բ[ԱԲԳԷՆ] 75
Նամակներ | 76
Գէորգ Մելիտինեցի գրական մրցանակը – կանոնագիր | 78