Ե. ՏԱՐԻ, 1966 ԹԻՒ 12
Ե. ՏԱՐԻ, 1966 ԹԻՒ 12
Բովանդակութիւն
ԽորագիրԷջ
Աստուած բարեկամ չունի | ԱԹԹԱՐԵԱՆ, ԺԻՐԱՅՐ 1
Պանդուխտը/Բերկրանք | ԵՐԿԱԹ, ԱՐՍԷՆ 12
Սարերու Ասլանը (Գէորգ Չաւուշի կենսագրավէպը) | ՍԱՍՈՒՆԻ, Կ[ԱՐՕ] 13
Աշխարհներու երգը | ՍԵՒԱՆ, ԱՐՄԷՆ35
Համեստ մշակը | ՎԻՐԱՊԵԱՆ, ՆԵՐՍԷՍ 41
Քերթողին | ՃԵՐԱՆԵԱՆ, ՓԱՆՈՍ43
Հանդիպիլ օր մը քեզի... | ՇԱՀՊԱՆ44
Գրական հարցեր | Օ[ՇԱԿԱՆ], Վ[ԱՀԷ] 45
Ընդհանուր ակնարկ Միջազգային Արդի գրականութեան վրայ (1945-1965) | ՉԱՐԽՈՒՏԵԱՆ, ՆՈՒՊԱՐ52
Համաստեղ | 58
Համաստեղի «Գիւղը» (Պոսթըն 1924, Էջ 155, գին՝մէկ Տոլար) | ԱՆԱՆՈՒՆ, Դ[ԱՒԻԹ]59
Կինը՝ գրող | ՈՐԲԵՐԵԱՆ, ՌԻԴԱ62
Խաչիկ Արարատեանի արտասանական երեկոն | Փ[ԱՓԱԶԵԱՆ], Բ[ԱԲԳԷՆ] 64
«Բագին»ի զրոյցները - Սփիւռքի գրագէտին նախապայմանները | ԳԵՂԱՐԴ, Յ[ԱՐՈՒԹԻՒՆ]66
Մշակութային լուրեր | 73
«Բագին»ի 1966-ի բովանդակութիւնը | 75