1969-11-12

ԲԱԳԻՆ, Ը. ՏԱՐԻ,
1969 ԹԻՒ 11-12

Բացառիկ թիւ նուիրուած՝ Կոմիտասի, Յ.Թումանեանի, Ե.Օտեանի եւ Լ.Շանթի

Ներբեռնել PDF տարբերակը

Բովանդակութիւն
ԽորագիրԷջ
Չորս մեծերի յոբելեանական համաստեղութիւնը | ՄԿՐՏՉԵԱՆ, Լ[ԵՒՈՆ]2
Կռունկ | ԿՈՄԻՏԱՍ9
Կուտինա՝ ծննդավայր Կոմիտաս վարդապետի | ԱՌՆԱԿ10
Կոմիտասի առաջին երգչախումբը՝ Էջմիածնի Ճեմարանի աշակերտներէն կազմուած | Յ. Մ. 12
Տաղ առ կոմիտաս | ՄԱՆՈՒԿԵԱՆ, ՅԱԿՈԲ 13
Կոմիտաս վարդապետ | ԹԷՔԷԵԱՆ, ՎԱՀԱՆ14
Կոմիտաս վարդապետ | ԿԻՐԱԿՈՍԵԱՆ, ՓՈԼ15
Կոմիտասի թշնամիները | ՎՐԱՑԵԱՆ, Ս[ԻՄՈՆ]16
Կոմիտասի թշնամիները | ՄԵՀՐԱՊԵԱՆ, Յ.18
Կոմիտասի թշնամիները | ԱՌՆԱԿ18
Ղօղանջ միջակութեան | ՍԵՒԱԿ, Պ[ԱՐՈՅՐ]19
Անտունի | ԿՈՄԻՏԱՍ ՎԱՐԴԱՊԵՏ20
Կոմիտասի նամակը Ս. Զաւարեանի | ԿՈՄԻՏԱՍ ՎԱՐԴԱՊԵՏ21
«Սոնա Յար» | ԹՈՒՄԱՃԵԱՆ, ՄԻՀՐԱՆ22
Կանչէ՛, կռունկ, կանչէ՛ | ՄԻՍԱՔԵԱՆ, ՇԱՒԱՐՇ26
Կոմիտասը հմայած է... | ՍԱՀԱԿԵԱՆ, Ա[ՐԱՄԱՅԻՍ]28
Կոմիտաս վարդապետ | ԼԱԼՈՒԱ, ԼՈՒԻ30
Կոմիտաս վարդապետ | ՀԱՐՏՄԱՆ31
Կոմիտասի «լուսեվարդ»ը | ԹԱՇԵԱՆ, Բ[ԵՆԻԱՄԻՆ]32
Յուշեր Կոմիտասէն | ՎԱԼԻՏԷԵԱՆ, Մ.34
Անձնական տպաւորութիւններ | ԲԱԲԱՅԵԱՆ, ԱՐՇԱԼՈՅՍ35
Կոմիտաս Վարդապետ | ԹԷՐԼԷՄԷԶԵԱՆ, ՓԱՆՈՍ38
*** | Ա.39
Կոմիտաս Վարդապետ՝ հայրը հայ երաժշտութեան | ԻՓԷԿԵԱՆ, ԳԱՍՊԱՐ40
Ռուբէն Զարդարեանի «Ցայգալոյս»ի մասին | ՎԱՐԴԱՊԵՏ, ԿՈՄԻՏԱՍ41
Կոմիտասի քնարերգութիւնը | Ս. Գ.42
Կոմիտաս | ՍԱՀԵԱՆ, ՀԱՄՕ45
Թուրքին խօսքը եւ գործը… | ՍՈՒՊՀԻ , ՀԱՄՏՈՒԼԼԱՀ ՊԷՅ46
Վերջին գիշերը 1915, Ապրիլ 24 | ՄՈՒՐԱՏԵԱՆ, Ս.47
Կոմիտասի խելագարութիւնը | ԽԱՆՋԵԱՆ, Գ[ՐԻԳՈՐ]48
Կոմիտասն անապատում | ԷՄԻՆ, ԳԷՈՐԳ49
Կոմիտասի անձը | ՊԷՐՊԷՐԵԱՆ, ՇԱՀԱՆ50
Կոմիտասի յիշատակին | ՉԱՐԵՆՑ, ԵՂԻՇԷ51
Կոմիտաս | ՊԵՏՐՈՍԵԱՆ, ՎԱՐԴԳԷՍ57
Կոմիտաս Վարդապետ | ԳՈՒՐԳԷՆԵԱՆ, Ա.58
Անլռելի Զանգակատուն (հատուած) | ՊԱՐՈՅՐ, ՍԵՒԱԿ59
Յովհաննէս Թումանեան61
«Ամենայն Հայոց» ըլլալու գաղտնիքը | ԳԵՂԱՐԴ, Յ[ԱՐՈՒԹԻՒՆ]62
Յովհ. Թումանեանի առաջին բանաստեղծութիւնը /Պատրանք | ԹՈՒՄԱՆԵԱՆ, Յ[ՈՎՀԱՆՆԷՍ] 67
*** | ԶՕՐԵԱՆ, ՍՏ[ԵՓԱՆ]67
*** | ՍԱՀԵԱՆ, ՀԱՄՕ67
Յովհաննէս Թումանեան Լոռեցի | ԵՂԻԱՅԵԱՆ, ԲԻՒԶԱՆԴ68
Լուսաւորչի Կանթեղը | ԹՈՒՄԱՆԵԱՆ, ՅՈՎՀ[ԱՆՆԷՍ] 90
Յովհաննէս Թումանեան եւ իր գործը | ՕՇԱԿԱՆ, Յ[ԱԿՈԲ]91
Փարվանա | ԹՈՒՄԱՆԵԱՆ, ՅՈՎՀ[ԱՆՆԷՍ] 95
Յովհաննէս Թումանեանի «Քաջ Նազար»ը | ԱՂԲԱԼԵԱՆ, Ն[ԻԿՈԼ]98
Յովհաննէս Թումանեան Մարդը եւ Բանաստեղծը (հատուածներ) | ԱՀԱՐՈՆԵԱՆ, Վ.100
Յովհաննէս Թումանեան/լուսանկար | ՉԱՐԵՆՑ, ԵՂԻՇԷ105
Թումանեանը մայրենի լեզուի մասին | ԻՇԽԱՆԵԱՆ, ՌԱՖԱՅԷԼ106
Հայրենիքիս հետ | ԹՈՒՄԱՆԵԱՆ, ՅՈՎՀ[ԱՆՆԷՍ] 108
Հանդիպումներ յ. Թումանեանի հետ | ՍԱՍՈՒՆԻ, Կ[ԱՐՕ] 109
Լոռու լեռներում | ԷՄԻՆ, ԳԷՈՐԳ115
Թումանեանին | ՍԱՐՈՅԵԱՆ, ԱՐՇԱԼՈՅՍ115
*** | ՏԷՐԵԱՆ, ՎԱՀԱՆ115
Լեւոն Շանթ | ՇՈՒՇԱՆԵԱՆ, ՎԱԶԳԷՆ116
Լեւոն Շանթ117
Շանթի ներքին տիսիփլինը | ՓԱՓԱԶԵԱՆ, Բ[ԱԲԳԷՆ]118
Լեւոն Շանթի առաջին բանաստեղծութիւնը | ՇԱՆԹ, ԼԵՒՈՆ122
Լեւոն Շանթ իբրեւ բանաստեղծ | ՍԱՍՈՒՆԻ, Կ[ԱՐՕ] 123
Արուեստագէտ Լեւոն Շանթ | ԳԵՂԱՐԴ, Յ[ԱՐՈՒԹԻՒՆ]130
Ուսուցիչս | ԿՌԱՆԵԱՆ, ԲԻՒԶԱՆԴ133
Ես պատրանքը սիրեցի | ՇԱՆԹ, ԼԵՒՈՆ134
Մարդու պարտութիւնը գիտակցութեան եւ զգացումի պայքարի ընթացքին | ԱՐԾՐՈՒՆԻ, ԱՐԱ135
«Ընկեր Փանջունի» | Խ., Ա.138
Երուանդ Օտեան139
Փանջունիներու բաւիղէն | ՊԷՐՊԷՐԵԱՆ, ՆԱԶԱՐԷԹ140
Գիծեր Երուանդ Օտեանի կեանքէն | ՍԻՐՈՒՆԻ, Յ. Ճ.142
«Մեհեանէն ներս» | ՕՏԵԱՆ, ԵՐ[ՈՒԱՆԴ]148
Ազատութեան անունով | ՕՏԵԱՆ, Ե[ՐՈՒԱՆԴ]150
Վիպագրութիւնը Ե. Օտեանի մօտ | ՏՕՆՈՅԵԱՆ, ԱՐՄԷՆ151
Տիպար Մարդը | ՕՏԵԱՆ, ԵՐՈՒԱՆԴ154
«Բագին»ի 1969-ի բովանդակութիւնը155